Hyppää sisältöön
Media

Vuodenvaihteen muutoksia VM:n hallinnonalalla

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2020 10.00
Tiedote

Vuodenvaihde tuo muutoksia muun muassa verotukseen.

Listaamattomien yhtiöiden henkilöstöantien verotus uudistuu

Listaamattomien yhtiöiden henkilöstöantien verotusta uudistetaan siten, että osakkeita merkitsevälle työntekijälle ei muodostu merkintähetkellä ansiotulona verotettavaa etua, jos merkintähinta on vähintään yhtä suuri kuin osakkeen matemaattinen arvo. Osakkeen käyvän arvon sijaan tämä arvo perustuu yhtiön nettovarallisuuteen. Osakkeita myöhemmin luovutettaessa luovutusvoittoa verotetaan pääomatulona.

Uudistus koskee tilanteita, joissa työntekijä merkitsee osakeannissa työnantajanaan toimivan listaamattoman yhtiön osakkeita. Säännöksen soveltumisen edellytyksenä on, että etu on henkilöstön enemmistön käytettävissä.

Säännöstä ei sovelleta silloin, kun verovelvollisen, hänen perheenjäsenensä tai heidän yhdessä omistamansa osuus ylittää kymmenen prosenttia yhtiön osakkeista tai vastaavan osuuden yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Säännöstä ei sovelleta myöskään yhtiön hallituksen eikä hallintoneuvoston jäseneen, joka ei ole työsuhteessa yhtiöön.

Yhtiön tulee merkintähetkellä harjoittaa elinkeinotoimintaa ja yhtiön varojen tulee koostua pääosin elinkeinotoimintaa palvelevasta omaisuudesta. Lisäksi yhtiön tulee merkintähetkellä olla säännöllisesti palkkaa maksava työnantaja sekä kuulua ennakkoperintärekisteriin. 

Lisätietoja: 

Neuvotteleva virkamies Timo Annala, puh. 02955 30318, timo.annala(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Filip Kjellberg, puh. 02955 30123, filip.kjellberg(at)vm.fi

Luonnonsuojelualueet vapautetaan kiinteistöverosta

Luonnonsuojelulain 24 §:n nojalla suojellut alueet, lukuun ottamatta niillä olevia rakennuksia ja rakennelmia rakennuspaikkoineen, vapautetaan kiinteistöverosta.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, puh. 029555 30239, jukka.vanhanen(at)vm.fi

Arpajaisverotus kevenee

Veikkaus Oy:n tuotoista avustuksia saavien tahojen taloudellisia toimintaedellytyksiä turvataan alentamalla yksinoikeudella toimeenpantaviin arpajaisiin sovellettava verokanta 12:sta 5,5:een vuodelle 2021.

Lisätietoja: 

Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, puh. 029555 30239, jukka.vanhanen(at)vm.fi

Energiaverotukseen muutoksia

Lämmitys-, voimalaitos- tai työkonekäyttöön tarkoitettujen polttoaineiden eli kevyen ja raskaan polttoöljyn, biopolttoöljyn, nestekaasun, kivihiilen, maakaasun ja turpeen veroa korotetaan vuoden 2021 alusta 2,7 euroa megawattitunnilta. Yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon verotukea alennetaan poistamalla laskentasääntö, jolla alennetaan tuotannossa verotettavaa lämpömäärää ja siten lämmön tuotantoon käytettyjen polttoaineiden veroa. Yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon energiasisältöveron alennus säilyy 7,63 eurossa megawattitunnilta. 

Sähköveroluokan II vero alenee EU:n vähimmäisverotasolle 0,05 senttiin kilowattitunnilta vuoden 2021 alusta. Energiaintensiivisille yrityksille maksettavasta polttoaineiden energiaveron palautuksesta luovutaan vaiheittain vuosina 2021–2024 siten, että vuodelta 2025 yritykset eivät enää ole oikeutettuja palautukseen. Palautuksen poistaminen toteutetaan niin, että eniten nettoverorasituksen nousua kohtaavien yritysten energiaverorasitus nousee voimakkaammin vasta siirtymäkauden loppupuolella. Sähköveron alennus ja energiaverojen palautuksen muutokset koskevat teollisuutta, kaivostoimintaa ja ammattimaista kasvihuoneviljelyä. Sähköveron alennus koskee myös muussa maataloudessa käytettävää sähköä, mutta tämä toteutetaan nykyiseen tapaan sähköveroluokan I ja II verotasojen erotuksen palautuksena. Sähköveroluokan II alennus koskee myös kokonaisteholtaan yli viiden megawatin konesaleissa kulutettavaa sähköä.

Lisätietoja: 

Lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, puh. 02955 30372, leo.parkkonen(at)vm.fi

Parafiinisen dieselöljyn verotuki poistuu vaiheittain

Parafiinisen dieselöljyn vähitellen perusteettomaksi muuttuneesta laatuperusteisesta veronalennuksesta, jonka suuruus on 5 senttiä litralta, luovutaan vaiheittain vuosina 2021-2023.

Vuonna 2021 veronalennus pienenisi 4 senttiin litralta. Muutoksen vaikutus polttoaineiden hintoihin jää vähäiseksi. Veroalennuksen poistumisen myötä fossiilista alkuperää olevan parafiinisen dieselöljyn käytön arvioidaan loppuvan sen korvautuessa peruslaatuisella dieselöljyllä.

Biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen täyttämiseksi markkinoille jää vetykäsiteltyä biodieselöljyä, joka on luonnostaan parafiinistä laatua.

Lisätietoja: 
Lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, puh. 02955 30372, leo.parkkonen(at)vm.fi

Alkoholivero nousee

Alkoholijuomien valmisteveroa korotetaan siten, että veronkorotus kohdistuu kaikkiin juomaryhmiin pääosin yhtä suurena suhteessa juoman sisältämään alkoholiin. Viinin veronkorotus on lievästi muiden juomaryhmien veronkorotusta suurempi. Lisäksi vähän alkoholia sisältävän oluen ja etyylialkoholiveroluokan verotasoja korotetaan muita juomaryhmiä enemmän. Tällä muutoksella pienennetään alkoholittomista juomista perittävän virvoitusjuomaveron ja vähän alkoholia sisältävän oluen tai etyylialkoholipohjaisen juoman alkoholiveron välistä eroa. Muutos lieventää sitä epäkohtaa, että esimerkiksi alkoholittoman oluen, tuoremehun tai muun virvoitusjuoman valmistevero on korkeampi kuin sellaisen miedon oluen, jonka alkoholipitoisuus juuri ylittää rajan, jolla juoma lukeutuu alkoholiverolain piiriin.

Keskimäärin alkoholijuomien valmisteveron veronkorotus on noin 5 prosenttia. Veronkorotuksen vuoksi alkoholijuomien vähittäismyyntihinnat nousevat arviolta keskimäärin 2 prosenttia.

Lisätietoja: 

Neuvotteleva virkamies Pia Kivimies, puh. 02955 30183, pia.kivimies(at)vm.fi

Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa korotetaan

Pienyritysten hallinnollisten velvoitteiden keventämiseksi tilikauden liikevaihtoon perustuva arvonlisäverovelvollisuuden alaraja korotetaan 10 000 eurosta 15 000 euroon. Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavaan tilikauteen. 

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Marja Niiranen, puh. 02955 30238, marja.niiranen(at)vm.fi

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä tutkimusyhteistyön menoista myönnetään lisävähennys verotuksessa vuosina 2021-2025

Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan kuluista saa tehdä lisävähennyksen, jos tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyy tutkimusyhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa.

Lisävähennykseen ovat oikeutettuja kaikki maatalouden- ja elinkeinonharjoittajat, jotka tekevät tutkimusyhteistyötä lain määritelmän mukaisen tutkimusorganisaation kanssa. Lisävähennyksen määrä on 50 prosenttia yrityksen tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvista yhteistyöhankkeiden alihankintalaskuista. Lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna on 500 000 euroa ja alaraja 5 000 euroa. Kyseessä on uusi verotuki, joka ei ole EU-oikeuden näkökulmasta valtiontukea. Lakia sovelletaan verovuosina 2021-2025.

Lisätietoja: 

Erityisasiantuntija Antti Sinkman, puh. 02955 30817, antti.sinkman(at)vm.fi
Veroasiantuntija Tiia Hyysalo, puh. 02955 30407, tiia.hyysalo(at)vm.fi

Ahvenanmaan mediamaksun voi vähentää yritysten ja maatalouden harjoittajien verotuksessa

Vuodesta 2021 alkaen Ahvenanmaan mediamaksu on vähennyskelpoinen erä elinkeinotoiminnan ja maatalouden tuloverotuksessa. Mediamaksu vastaa Manner-Suomessa asuvien maksamaa yleisradioveroa. Tästä syystä mediamaksu säädetään elinkeinotoiminnan ja maatalouden tuloverotuksessa vähennyskelpoiseksi eräksi kuten yleisradioverokin. 

Eräät luonnonsuojelun sekä vesien- ja merenhoidon tuet säädetään verovapaiksi
Luonnonsuojelulain 1 a luvun sekä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 1 a luvun mukaiset tuet, kuten maatalousmaan kipsikäsittelynä myönnettävä tuki, säädetään verovapaiksi. Tavoitteena on selkeyttää oikeustilaa ja välttää tulkintakysymyksiä siitä, onko tuen saajalle saattanut aiheutua rahanarvoista etuutta, joka tulisi lukea veronalaiseksi tuloksi. Kyseiset tuet ovat luonteeltaan pelkästään luonnonsuojelullisia ja vesien- ja merenhoidollisia, eikä niillä lähtökohtaisesti tavoitella mitään taloudellista hyötyä tuensaajalle. Tuet ovat saajalleen verovapaita silloin, kun tuki saadaan tavarana tai palveluna. Luonnonsuojelussa sekä vesien- ja merenhoidossa käytettävien tukitoimenpiteiden verovapautta koskevia säännöksiä sovelletaan takautuvasti verovuodelta 2020 siltä osin, kun tukitoimenpiteitä on toteutettu jo vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja: 

Erityisasiantuntija Antti Sinkman, puh. 02955 30817, antti.sinkman(at)vm.fi
Veroasiantuntija Tiia Hyysalo, puh. 02955 30407, tiia.hyysalo(at)vm.fi

Pienhankinnat sekä koneiden ja laitteiden pienet menojäännökset saa vähentää jatkossa nopeammin verotuksessa 

Elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoistoja korotetaan. Lisäksi kone- ja laiteinvestointien menojäännöspoistolle asetetaan euromääräinen raja.

Elinkeinotulon ja maatilatalouden tulon verotuksessa irtaimen käyttöomaisuuden pienhankinnan yläraja nostetaan 1 200 euroon ja elinkeinoverotuksessa pienhankintojen verovuosikohtaisen vähennyksen yhteismäärän raja nostetaan 3 600 euroon vuodessa. Metsätalouden pienen hankinnan tai menojäännöksen kertapoiston raja nostetaan 600 euroon. Lisäksi elinkeinotulon verotukseen ja maatilatalouden tuloverotukseen lisätään uusi säännös, joka mahdollistaa enintään 1 200 euron menojäännöksen poistamisen kerralla. 

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Antti Sinkman, puh. 02955 30817, antti.sinkman(at)vm.fi
Veroasiantuntija Tiia Hyysalo, puh. 02955 30407, tiia.hyysalo(at)vm.fi

Kulttuuriesineiden laittomasta kaupasta jatkossa seuraamusmaksuja

Tullilain muutoksen taustalla on EU-lainsäädäntö, jolla pyritään estämään laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden tuonti, varastointi ja kauppa sekä terrorismin rahoittaminen niillä. Asetus kieltää 28.12. alkaen sellaisten asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kulttuuriesineiden siirtämisen EU:n tullialueelle, jotka on viety alkuperämaastaan säännösten vastaisesti.

Tulli voi jatkossa määrätä seuraamusmaksun sille, joka EU-asetuksessa tarkoitetulla tavalla siirtää Suomen tullialueelle asetuksessa tarkoitetun kulttuuriesineen. Tullilain muutos tulee tulemaan voimaan 28.12.2020.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Upi Talsi, puh. 02955 30868, upi.talsi(at)vm.fi

Honkajoki ja Kankaanpää yhdistyvät

Honkajoen kunta lakkaa ja yhdistyy Kankaanpään kaupunkiin 1.1.2021. Uudessa kunnassa on vajaa 13 000 asukasta.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa, puh. 02955 30027, anu.hernesmaa(at)vm.fi

Muutoksia maakuntajakoihin

  • Heinävesi siirtyy Etelä-Savosta Pohjois-Karjalaan,
  • Iitti siirtyy Kymenlaaksosta Päijät-Hämeeseen,
  • Isokyrö siirtyy Pohjanmaalta Etelä-Pohjanmaalle,
  • Joroinen siirtyy Etelä-Savosta Pohjois-Savoon ja
  • Kuhmoinen siirtyy Keski-Suomesta Pirkanmaalle.

Lisätietoja:

Finanssineuvos Teemu Eriksson, puh. 02955 30177, teemu.eriksson(at)vm.fi

Yhdistymisavustusta voi hakea myös vapaaehtoisiin kuntien yhdistymisiin

Harkinnanvaraista yhdistymisavustusta voi hakea kahdesta tai useammasta kunnasta muodostunut, vapaaehtoisesti yhdistynyt uusi kunta. Uusi kunta voi saada korvausta mahdollisesta valtionosuuksien vähenemisestä. Lakimuutos tulee voimaan vuoden 2021 alusta, jolloin tukea voidaan myöntää vuoden 2022 alusta voimaan tuleviin kuntien yhdistymisiin.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen, puh. 02955 30018, minna-marja.jokinen(at)vm.fi 
Neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa, puh. 02955 30027, anu.hernesmaa(at)vm.fi

Puolustuskiinteistöt aloittaa toimintansa 

Senaatti-kiinteistöt -liikelaitoksesta on muodostettu kahden liikelaitoksen muodostama Senaatti-konserni. Senaatti-kiinteistöt toimii emoliikelaitoksena ja Puolustuskiinteistöt sen tytärliikelaitoksena. Puolustuskiinteistöt tuottaa tilapalvelut Puolustusvoimille ja sen määrittämille kumppaneille. Puolustuskiinteistöt aloittaa toimintansa 1.1.2021.

Lisätietoja:

Finanssineuvos Tero Meltti, puh. 02955 30770, tero.meltti(at)vm.fi 
Hankejohtaja Lasse Koponen, puh. 050 421 0767, lasse.koponen(at)vm.fi

Valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamista koskevaan lakiin muutoksia

Valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annettua lakia koskeva muutos tulee voimaan vuoden 2021 alusta lukien. Muutoksilla tarkennetaan lain soveltamisalaa ja ensisijaisuutta, jotta se kattaa myös ulkoministeriön tietyt terveydenhuollon kustannukset. Ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain säännökset virkamiehen ja hänen mukanaan seuraavien perheenjäsenten terveydenhuoltokorvauksesta ja terveydenhuoltomatkakorvauksesta kumotaan. 

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari, puh. 02955 30418, jarmo.huotari(at)vm.fi

Myöhemmin joulukuussa vahvistettavista muutoksista julkaistaan erikseen tiedote ennen vuodenvaihdetta.