Hoppa till innehåll
Media

Genom energiinvesteringar inom Finlands program för hållbar tillväxt främjas den gröna omställningen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 16.47
Pressmeddelande
Finlands program för hållbar tillväxt

Statsrådet utfärdade den 16 december 2021 en förordning på basis av vilken energiinvesteringar enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens kan stödjas åren 2022–2026. Syftet är att främja sådana energiinvesteringsprojekt och energiinfrastrukturprojekt som minskar Finlands utsläpp av växthusgaser och stöder Finlands mål för klimatneutralitet.

Planen för återhämtning och resiliens är en del av Finlands program för hållbar tillväxt som stöder en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i statsminister Sanna Marins regeringsprogram.

Utöver klimatmålen främjar finansieringen också företagens nya affärsmöjligheter för hållbar tillväxt.

”Finansieringen av den gröna omställningen stöder företagens energiomställning och gör det samtidigt möjligt att kommersialisera ny teknik. Genom finansieringen reformeras näringsstrukturen och därigenom skapas nya arbetstillfällen. Finländska företag har goda förutsättningar att vara föregångare när det gäller gröna lösningar”, säger näringsminister Mika Lintilä.

Totalt 520 miljoner euro för omställning av energisystemet och industrins energilösningar

Förordningen gör det möjligt att öppna ansökningsomgångar i samband med omställningen av energisystemet inom Finlands program för hållbar tillväxt och industrins energilösningar. Totalt anslås cirka 520 miljoner euro i finansiering.  Arbets- och näringsministeriet och Business Finland informerar om öppnandet av den första ansökningsomgången inom de närmaste dagarna.

I Finlands program för hållbar tillväxt fastställs följande finansieringsandelar för energiinvesteringar: 

  • Investeringar i energiinfrastruktur: 155 miljoner euro 
  • Investeringar i ny energiteknik: 155 miljoner euro
  • Koldioxidsnålt väte samt avskiljning och återvinning av koldioxid: 150 miljoner euro 
  • Direkt elektrifiering av industrins processer och åtgärder för att göra dem koldioxidsnåla: 60 miljoner euro 

Finansieringen kommer från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF). Finansieringsandelarna kan ännu ändras, eftersom det slutliga utbytet preciseras sommaren 2022.

Finansieringsbeslut kan fattas både vid ministeriet och Business Finland utifrån de villkor som anges i förordningen. Enligt förordningen ska Business Finland fatta besluten om beviljande av stöd för viktiga väteprojekt av gemensamt europeiskt intresse (Important Projects of Common European Interest, IPCEI).

Förutsättning för beviljande av stöd är principen om ”att inte orsaka betydande skada”

Förordningen motsvarar till sitt innehåll i stor utsträckning statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd åren 2018–2022, som tillämpas på beviljande av energistöd. I förordningen föreskrivs dessutom i enlighet med Finlands plan för återhämtning och resiliens om allmänna och särskilda förutsättningar för genomförande av projekt och beviljande av stöd.

Finansieringskriterierna är till exempel förknippade med särskilda krav som hänför sig till utnyttjandet av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens, såsom iakttagandet av principen om ”att inte orsaka betydande skada”. Principen innebär att genomförandet av investeringarna inte får orsaka betydande skada för miljömålen.

Statsrådets förordning träder i kraft den 16 december 2021 och gäller till den 31 december 2026.

Ytterligare information:
Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7228
Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7092

Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU