Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i bestämmelserna om statens uthyrningsverksamhet – nuvarande förordningen upphävs delvis, lagändringen ska bli klar nästa år

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2021 14.27
Pressmeddelande

Statsrådet har delvis upphävt förordningen om förvärv, hyra, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet. En del av innehållet i förordningen överförs till lagen. Statsrådet tog beslut i frågan den 2 december 2021.

Finansministeriet bereder som bäst en ändring av lagen om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter så att innehållet i den nu delvis upphävda förordningen fogas till lagen i fråga. Avsikten är att lagändringen blir klar våren 2022. Eftersom förordningen upphävs måste statens ämbetsverk och inrättningar inte längre nödvändigtvis anlita Senatfastigheter eller försvarsfastigheter när de skaffar lokaler för eget bruk innan lagen om saken träder i kraft. 

Bakgrunden till ändringen är att bestämmelser om de allmänna grunderna för de statliga affärsverkens verksamhet och ekonomi måste utfärdas genom lag. De bestämmelser på förordningsnivå som förpliktar ämbetsverk och inrättningar att i första hand skaffa lokaler av Senatfastigheter och Försvarsmaktens försvarsfastigheter är således inte tillräckliga. Bland annat riksdagens grundlagsutskott och riksdagens biträdande justitieombudsman har fäst uppmärksamhet vid detta. 

Ändringar görs också i statens hyreshandbok som utfärdats som en föreskrift av finansministeriet. Hänvisningarna till de paragrafer i förordningen som upphävs ska strykas, och till handboken fogas ett omnämnande av att ämbetsverk och inrättningar inte är skyldiga att anlita Senatfastigheter eller försvarsfastigheter när de skaffar lokaler för eget bruk. Till hyreshandboken fogas också Senatfastigheters dotterbolag Försvarsfastigheter, som grundades 2021. Ändringarna i hyreshandboken börjar gälla från och med den 13 december 2021.  

Mer information: 
Peppiina Huhtala, regeringssekreterare, finansministeriet, tfn 0295 530 129, peppiina.huhtala(at)gov.fi