Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp: Rapporteringskanal om EU-missbruk för statliga ämbetsverk 

finansministeriet
Utgivningsdatum 7.7.2021 10.01
Pressmeddelande

Ämbetsverken inom statsförvaltningen får en gemensam intern kanal för rapportering av missbruk av EU-rätt. Syftet med kanalen är att säkerställa att arbetstagarna och samarbetspartnerna kan anmäla eventuella missbruk på ett säkert och tillförlitligt sätt.  Detta föreslås av finansministeriets arbetsgrupp som utgav sin slutrapport den 7 juli 2021. Ämbetsverken kan om de så önskar använda kanalen också för att anmäla andra missbruk.

Beredningen av ärendet baserar sig på EU:s s.k. whistleblower-direktiv. Direktivet skyddar personer som rapporterar om sådana överträdelser eller misstänkta överträdelser av EU-rätt som de upptäckt i arbetet. Direktivet kan förebygga hot mot allmänintresset eller allvarliga olägenheter, såsom korruption eller bedrägeri. Direktivet genomförs genom lagstiftning som bereds under ledning av justitieministeriet och arbets- och näringsministeriet. 

En gemensam lösning för hela statsförvaltningen

Målet är att rapporteringskanalen också ska kunna tas i bruk av myndigheter som opererar i säkerhetsnätet. Enligt arbetsgruppens slutrapport bör man vid konkurrensutsättningen också beakta en eventuell upphandling av en s.k. centraliserad extern kanal. Den centraliserade externa rapporteringskanalen tar emot alla anmälningar som är avsedda för myndigheternas externa kanaler och överför anmälningarna till de behöriga myndigheterna.
”EU förutsätter att organisationer inom den privata och den offentliga sektorn med minst 50 anställda har en rapporteringskanal där man tryggt kan anmäla missbruk. Vi föreslår nu en gemensam lösning för hela statsförvaltningen. Detta möjliggör datasäker anmälan av missbruk och underlättar å andra sidan ämbetsverkens arbete, eftersom alla inte behöver inrätta en egen rapporteringskanal”, berättar projektledaren, finansråd Markus Siltanen från finansministeriet. 

Rapporteringskanalen tas i bruk i december

Finansministeriet gav Statskontoret i uppdrag att upphandla en gemensam rapporteringskanallösning för staten. Målet är att rapporteringskanalen ska vara tillgänglig vid statliga ämbetsverk i enlighet med direktivets krav senast den 17 december 2021. 
Statskontoret bereder anskaffningen och ibruktagandet av en rapporteringskanal och informerar regelbundet om den noggrannare tidtabellen för fortsättningen. Målet är att trygga en centraliserad finansiering av rapporteringskanalen. 
”Tidsplanen för konkurrensutsättningen har planerats så att det finns tillräckligt med tid för det tekniska ibruktagandet av kanalen. Innan dess lönar det sig för ämbetsverken att planera sina interna behandlingsprocesser för anmälningar", konstaterar enhetsdirektör Mari Näätsaari från Statskontoret.

Arbetsgruppens slutrapport

Whistleblower-arbetsgruppen – missbruk av EU-rätt och rapporteringskanal för missbruk

Ytterligare information:

Finansministeriet
Kati Orkola, regeringssekreterare, arbetsgruppens sekreterare, tfn 02955 30108
Markus Siltanen, finansråd, arbetsgruppens ordförande, (fr.o.m. 2.8), tfn 02955 30263

Statskontoret
Mari Näätsaari, enhetsdirektör, medlem av arbetsgruppen, ansvarig för den fortsatta beredningen tfn 02955 02259 (fr.o.m. 2.8)

Förvaltningspolitiken Staten som arbetsgivare