Hoppa till innehåll
Media

Barnbudgeteringen stärks i kommunerna och välfärdsområdena

finansministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2022 9.39 | Publicerad på svenska 23.3.2022 kl. 11.15
Pressmeddelande

Målet med finansministeriets projekt är att skapa modeller med hjälp av vilka barnbudgetering och uppföljning av utfallsuppgifterna kan genomföras i kommunerna och välfärdsområdena. Projektet är en del av verkställighetsplanen för barnstrategin.

Regeringen har i sitt regeringsprogram förbundit sig att bedöma beslutens konsekvenser för barn, främja barnbudgetering, stärka faktaunderlaget för barnens välbefinnande samt barnens och ungdomarnas delaktighet. Med barnbudgetering avses att kommunens, välfärdsområdets eller statens budget granskas med avseende på barnets rättigheter, varvid fokus ligger på uppföljning av budgetutgifter och budgetinkomster som hänför sig till barn och familjer.

”Utvecklingen av barnbudgeteringen är mycket aktuell just nu emedan social- och hälsovårdstjänsterna överförs från kommunerna till välfärdsområdena i början av nästa år. Det är viktigt att vi möjliggör kunskapsbaserad ledning så att vi kan bedöma hur mycket medel som riktats till barn, unga och familjer på olika förvaltningsnivåer och vilka effekter dessa satsningar har haft. Utvecklingsarbetet möjliggör i bästa fall en övergripande ledning av barnens välfärd oberoende av förvaltningsområden och förvaltningsnivåer. Arbetet med att utveckla barnbudgeteringen har pågått redan länge i enskilda kommuner, men behovet av en mer omfattande diskussion är uppenbart”, säger statssekreterare Maria Kaisa Aula.

Det projekt som nu inleds utgör fortsättning på finansministeriets tidigare projekt där arbetsgruppen utredde och beredde pilotförsök med barnbudgetering i statsbudgeten och lade fram förslag som gäller kommuner och välfärdsområden. Arbetsgruppen upplevde det positivt att barnbudgeteringen främjas på frivillig basis och att uppföljningen och rapporteringen av i synnerhet utfallsuppgifter, såsom ekonomiska uppgifter och uppgifter om verksamheten, utvecklas.

Utredarna i projektet för barnbudgetering i kommunerna och välfärdsområdena är Uleåborgsborna Mika Penttilä och Juha Aho. Utredarna samlar till en början in information om barnbudgetering och utfalluppgifter genom en webbenkät.

”Vi har utvecklat barnbudgetering i Uleåborg i över tio år och resultaten har varit lovande. Med hjälp av barnbudgetering kan man granska användningen av offentliga medel med tanke på barn på ett övergripande sätt, och inte bara ett verksamhetsområde åt gången. Med hjälp av en gemensam analys kan man bedöma om resurserna är tillräckliga i förhållande till behoven och om de riktas till åtgärder som minskar behovet av senare, dyrare tjänster”, säger utredningsperson Mika Penttilä.

Enkäten om barnbudgetering är öppen för kommuner, samkommuner och sjukvårdsdistrikt

Kommunerna, samkommunerna och sjukvårdsdistrikten ombeds lämna svar på webbenkäten senast den 29 mars kl. 18.00. Syftet med svaren på enkäten är att öka förståelsen för nuläget och utvecklingsobjekten när det gäller barnbudgetering och uppföljning av utfallsuppgifter.

”Genom att följa upp och analysera utfallsuppgifterna om barn och unga på ett förvaltningsöverskridande sätt ökar vi förståelsen för beslutens och åtgärdernas verkningsfullhet. Vi hoppas på ett rikligt antal svar från kommuner, samkommuner och sjukvårdsdistrikt så att vi kan få mer information om nuläget och om eventuella utvecklingsbehov”, berättar utredaren Juha Aho.

Expertutredningen överlämnas till finansministeriet senast den 31 augusti.

Mer information
Maria Kaisa Aula, statssekreterare, tfn 050 530 9697, mariakaisa.aula(at)gov.fi
Mika Penttilä, utredare, tfn 044 703 9012, mika.penttila(at)ouka.fi
Juha Aho, utredare, tfn 040 595 5375, juha.aho(at)ouka.fi
Heidi Järvenpää, specialsakkunnig, tfn 050 430 6416, heidi.jarvenpaa(at)gov.fi

Ändring den 24 mars: Webbenkätens svartid har förlängts.