Hoppa till innehåll
Media

Datarum ska ta fram bättre kunskap till stöd för beslutsfattandet

finansministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 11.00
Pressmeddelande

Som stöd för det kunskapsbaserade beslutsfattandet ska det inrättas ett datarum. Målet med det datarum som nu ska pilottestas är att utveckla utnyttjandet av dataanalys bland annat vid ministerierna.

Bakgrunden till pilotförsöket är det lägesrumsprojekt som på grund av covid-19-pandemin inleddes våren 2020 vid Helsinki Graduate School of Economics (GSE) och som gick ut på att analysera data till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet. Finansministeriet tillsatte i januari 2022 en arbetsgrupp för att utreda hur kunskapsbaserat samhälleligt beslutsfattande kan stödjas med hjälp av dataanalys. En av arbetsgruppens uppgifter var att kartlägga alternativ för ett pilotförsök med ett datarum där man utnyttjar lärdomarna från lägesrumsprojektet. 

Syftet med pilotförsöket är att göra lärdomarna från Lägesrummet till en fortgående del av stödet för beslutsfattandet och främja utnyttjandet av dataanalys i olika faser av beslutsfattandet. Ett mål med pilotförsöket är också att ta dataanalysarbetet närmare det vardagliga arbetet vid ministerierna och stödja analyskompetensen och förvaltningsövergripande spridande av den vid ministerierna.

I praktiken har datarummet till uppgift att stödja beslutsfattandet bland annat genom att ta fram aktuell registerinformation med hjälp av mer detaljerade analyser än tidigare av vilka konsekvenser samhälleliga beslut får för olika befolkningsgrupper och för företag. 

”I pilotförsöket är det viktigt att hitta metoder som gör att aktuella data i bredare omfattning och mer flexibelt än tidigare kan utnyttjas i forskning och myndigheternas arbete för att stödja samhälleligt beslutsfattande. Här är det viktigt med samarbete mellan de som tar fram data, forskarna och de som använder sig av informationen”, säger Olli Kärkkäinen, ledande specialsakkunnig och ordförande för datarumsarbetsgruppen och styrgruppen för pilotförsöket.

Statens ekonomiska forskningscentral svarar för datarummets verksamhet

För den praktiska verksamheten vid datarummet svarar en organisationsenhet som ska inrättas i anslutning till Statens ekonomiska forskningscentral (VATT). Utöver VATT bygger verksamheten vid datarummet också på Statistikcentralens och HGSE:s kunnande. 

Datarummets verksamhet samordnas av en styrgrupp som tillsatts av finansministeriet och som består av representanter för ministerierna och den direktör för datarummet som ska tillsättas vid VATT. En representant för Statistikcentralen är sakkunnigmedlem i styrgruppen. Styrgruppens huvudsakliga uppgift är att samordna datarumsförsökets verksamhet, dvs. bedöma vilka kunskapsbehov datarummet ska framställa analyser för.

Under 2022 utförs dataanalyser i forskningsprojekt som genomförs av VATT och HGSE i samarbete och med hjälp av forskningsinfrastruktur som Statistikcentralen ansvarar för. Projekten stöder beredningen av datarumsförsöket, och de samordnas av styrgruppen för datarumsförsöket. 
Den snabba information som datarummet erbjuder baserar sig på användning av Statistikcentralens och andra myndigheters uppdaterade informationsresurser. Materialet ger den största nyttan när det material som finns i informationsresurserna kan samköras. Informationen behandlas i en informationssäker driftsmiljö med fjärråtkomst som upprätthålls av Statistikcentralen.

Pilotförsöket med datarummet inleds 2023 och avslutas 2025. I slutet av pilotförsöket granskas resultaten av försöket, och då fattas också beslut om fortsatta åtgärder.

Mer information: 

Olli Kärkkäinen, ordförande för styrgruppen för datarumsförsöket, ledande specialsakkunnig, tfn 0295 530 545, olli.karkkainen(at)gov.fi

Finanspolitiken Ministeriet