Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Förutsättningarna för utvärderingsförfarandet i fråga om kommuner som har en speciellt svår ekonomisk ställning preciseras

Finansministeriet
5.12.2018 11.14
Pressmeddelande

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen lämnades till riksdagen den 5 december. Förutsättningarna för utvärderingsförfarandet kommer efter de föreslagna ändringarna att beskriva finansieringens tillräcklighet på ett bättre sätt än tidigare.

För kommuner som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning kan i enlighet med kommunallagen inledas ett utvärderingsförfarande där man utreder kommunens möjligheter att trygga de lagstadgade tjänsterna för sina invånare. Utvärderingsförfarandet kan inledas om lagstadgade förutsättningar uppfylls. Målet för propositionen är att ändra på kommunallagen så att förutsättningarna för utvärderingsförfarandet skulle beskriva finansieringens tillräcklighet på ett bättre sätt än tidigare. Målet är att definieringen av en speciellt svår ekonomisk ställning ska vara rättvis och pålitlig och att den sporrar kommunerna till att fatta beslut som är ekonomiskt hållbara på längre sikt.

Utvärderingsförfarandet kan såsom för närvarande inledas om underskottet inte täckts inom utsatt tid eller om gränsvärdet för underskottet per invånare uppfylls. Utvärderingsförfarandet kan dessutom inledas om gränsvärdena vissa nyckeltal som beskriver kommunens ekonomi uppfylls. I propositionen föreslås att dessa enskilda nyckeltal och deras gränsvärden ändras. Själva utredningsförfarandet föreslås inte bli ändrat. Finansministeriet ska liksom för närvarande enligt egen prövning kunna besluta om inledande av ett utvärderingsförfarande. På så sätt kan man ta i beaktande till exempel poster av engångsnatur som kan påverka kommunens ekonomi.

Nyckeltalen beskriver fortfarande kommunens ekonomi ur olika perspektiv. Gränsvärdena för nyckeltalen föreslås bli ändrade så att de uppfylls endast av de kommuner som har den svagaste ekonomin. Det negativa årsbidraget föreslås bli ersatt med ett nyckeltal som jämför årsbidraget i koncernresultaträkningen med avskrivningar. Det föreslås att gränsvärdet för kommunens inkomstskattesats höjs och att man utöver lånebeloppet tar i beaktande hyresansvaren i det nyckeltal som beskriver lånebeloppet. Det nyckeltal som beskriver den relativa skuldsättningsgraden ska enligt förslaget dessutom ersättas med det kalkylmässiga låneskötselbidrag i koncernbokslutet som beskriver kommunens förmåga att sköta sina lån.

I propositionen föreslås dessutom ändringar som förstärker delaktighets- och påverkningsmöjligheterna för dem som regelbundet eller under en längre tid vistas eller bor i kommunen.

Sammanfattning av utlåtandena (på finska)

Finansministeriet begär utlåtanden om en ändring av kommunallagen (pressmeddelande 5.10.2018)

Ytterligare information:

Pasi Leppänen, specialsakkunnig tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi
Mervi Kuittinen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30455, mervi.kuittinen(at)vm.fi
Markku Mölläri, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30281, markku.mollari(at)vm.fi
Vesa Lappalainen, kon,sultativ tjänsteman tfn 02955 30389, vesa.lappalainen(at)vm.fi