Hoppa till innehåll
Media

EU-möten
EU-rådet godkände landspecifika rekommendationer för medlemsländerna

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.7.2022 13.21
Pressmeddelande
EU-rådets möte i Bryssel.
Bild: EU

Rekommendationerna ingår i åtgärderna under den europeiska planeringsterminen, som är en årscykel för samordning av medlemsländernas ekonomiska politik.

EU-rådet rekommenderar Finland att 2022 och 2023 vidta följande åtgärder:

  1. Under 2023 säkerställa att tillväxten i de nationellt finansierade primära löpande utgifterna är i linje med en neutral inriktning på politiken, med beaktande av ett fortsatt tillfälligt och riktat stöd till de hushåll och företag som drabbas hårdast av de höjda energipriserna och till människor som flyr från Ukraina. Vara redo att anpassa de löpande utgifterna efter den föränderliga situationen. Öka de offentliga investeringarna för den gröna och den digitala omställningen och för energitrygghet med beaktande av REPowerEU-initiativet, inbegripet med hjälp av faciliteten för återhämtning och resiliens och andra unionsmedel. Under perioden efter 2023 bedriva en finanspolitik som syftar till att på medellång sikt uppnå en återhållsam offentligfinansiell ställning. Lägga fram politiska förslag till reformen av den sociala tryggheten, som syftar till att öka effektiviteten i systemet för sociala förmåner, förbättra incitamenten att arbeta och även stödja de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet.
  2. Fortsätta genomförandet av sin återhämtnings- och resiliensplan, i enlighet med de delmål och mål som angavs i rådets genomförandebeslut av den 29 oktober 2021. Fortsätta genomförandet av det överenskomna sammanhållningspolitiska programmet 2021–2027 för Finland och snabbt avsluta förhandlingarna med kommissionen om de sammanhållningspolitiska programdokumenten för 2021–2027 för Åland och Fonden för en rättvis omställning i syfte att påbörja genomförandet av dem.
  3. Minska det totala beroendet av fossila bränslen och diversifiera importen av fossila bränslen. Påskynda användningen av förnybar energi, bland annat genom att ytterligare rationalisera tillståndsförfarandena, och främja investeringar som leder till minskade koldioxidutsläpp inom industrin och transporterna, inbegripet elektrifiering av transportsektorn. Utveckla energiinfrastrukturen för att öka försörjningstryggheten.

Mer information:

Marketta Henriksson, chef för EU-sekretariatet, tfn 02955 30441, marketta.henriksson(at)vm.fi