Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministrarna behandlar Grekland och beskattningen

Finansministeriet
19.5.2017 15.00
Pressmeddelande

Eurogruppen som sammanträder måndagen den 22 maj försöker uppnå enighet om översynen av Greklands låneprogram. På tisdagen behandlar Ekofinrådet bland annat förfarandet för lösning av skattetvister samt företagsskattereformen. Finansminister Petteri Orpo företräder Finland i Bryssel.

Grekland och institutionerna (kommissionen, Europeiska centralbanken, Europeiska stabilitetsmekanismen och Internationella valutafonden) kom den 2 maj överens om innehållet i andra översynen av låneprogrammet. Institutionerna informerar eurogruppen om sin bedömning av läget, om framskridningen med programmet och om de fortsatta åtgärderna.

Målet med eurogruppens möte är att åstadkomma ett principbeslut om godkännande av översynen. Eurogruppen bedömer fullgörandet av programmet och åtgärderna som Grekland bör vidta innan nästa lånerat utbetalas. Lånet är en del av Greklands tredje låneprogram, som eurogruppen enades om i augusti 2015.

Avsikten är att man i samband med översynen även diskuterar eventuella lindringar av lånevillkoren på basis av vad som överenskoms i maj i fjol. Internationella valutafonden utvärderar utifrån denna diskussion sitt deltagande i finansieringen av programmet.

På agendan finns dessutom det ekonomiska läget i euroområdet, inflationsutvecklingen samt informeringen om resultaten från övervakningsbesöket efter programperiodens slut i Spanien.

Eurogruppens pressmeddelande

Förfaranden för lösning av skattetvister mellan EU-länder

Ekofinrådet försöker nå politisk enighet om förfarandet för lösning av tvister som gäller dubbel beskattning i EU. Det föreslagna direktivet föreskriver om förfaranden för lösning av tvister som gäller internationell beskattning.

Det är enligt Finland viktigt att dubbel beskattning minskas. Finland understöder ordförandens kompromissförslag vars tillämpningsområde är betydligt klarare och noggrannare begränsat än i det ursprungliga direktivförslaget.

Beredningen av en harmoniserad samfundsskattebas fortsätter

Ekofinrådet behandlar även direktivförslaget om en gemensam samfundsskattebas (CCTB) som innehåller bestämmelser om beräkning av företagens beskattningsbara resultat. Ordförandelandet Malta har som avsikt att redogöra för framstegen med den tekniska undersökningen och be om råd för det fortsatta arbetet. Man tar bland annat upp hur reformen påverkar EU:s konkurrenskraft och om balansen mellan skatteharmonisering på gemensamma marknader och nationell flexibilitet är korrekt.

Direktivförslaget om konsolidering av skattebaserna (CCCTB), som ska behandlas i det andra skedet, har ett nära samband med helheten. Detta förslag innehåller bestämmelser om hur koncernbolags skattebaser skulle konsolideras i EU och fördelas enligt en specifik modell för beskattning i medlemsländerna där koncernbolag är verksamma.

Finland anser att målsättningarna i CCCTB i princip kan understödas. Medlemsländernas nationella intressen, såsom t.ex. skatteutfallet, bör dock tas i beaktande. Dessutom bör man utvärdera bland annat hur den obligatoriska aspekten förhåller sig till medlemsländernas behörighet inom företagsbeskattningen och möjligheterna att bevara ett nationellt företagsskattesystem.

Kommissionens pressmeddelande om företagsskattereformen (25.10.2016)

Slutledningarna om de djupgående makroekonomiska analyserna

Finansministrarna diskuterar dessutom bland annat kapitalrörelserna. Ekofinrådet ska även godkänna slutledningarna om de djupgående makroekonomiska analyser som har ett samband med den europeiska planeringsterminen.

Europeiska planeringsterminen (rådets webbplats)
Rådets pressmeddelande

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen (at) vm.fi
Pekka Morén, finansråd, (Grekland), tfn 02955 30290, pekka.moren (at) vm.fi

Ekofin är rådet för ekonomiska och finansiella frågor, en av EU-rådets uppställningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och som främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men beslutar inte t.ex. om lagstiftningen.

Beskattning Finanspolitiken Petteri Orpo