Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finanspolitiska lagen ändras

Finansministeriet
12.1.2017 13.35
Pressmeddelande

I finanspolitiska lagen ändras två paragrafer, av vilka den ena gäller inledandet av den nationella korrigeringsmekanismen och den andra tillsynen över att lagen följs.

Genom den s.k. finanspolitiska lagen (869/2012) verkställde man från och med ingången av 2013 nationellt fördraget om förstärkning av den ekonomiska unionen (s.k. finanspolitiska avtalet) som ingåtts av nästan alla EU-medlemsländer. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat den finanspolitiska regeln som gäller den offentliga ekonomin, korrigerande åtgärder och tillsynen över att lagen följs. 

Den nationella korrigeringsmekanismen har kopplats till förfarandena i den förebyggande delen i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Inledningen av den nationella korrigeringsmekanismen tidigareläggs genom en lagändring (RP 236/2016 rd). I fortsättningen ska statsrådet alltid vara skyldigt att lämna en redogörelse till riksdagen då de lagstadgade förutsättningarna uppfylls. Hittills har statsrådet själv beslutat om redogörelserna.

Statsrådet ska dessutom i fortsättningen ge ett separat offentligt ställningstagande om det inte instämmer med statens revisionsverks slutledningar om att finanspolitiska lagen inte följts. Statsrådet har enligt gällande lag tidigare kunnat avgöra om ett separat ställningstagande varit nödvändigt.

Lagändringen baserar sig på EU-kommissionens anmärkningar om det nationella verkställandet av fördraget om förstärkning av den ekonomiska unionen. Statsrådet föreslår att republikens president stadfäster lagändringen och förordnar den att träda i kraft den 20 januari 2017.

Lagens hela rubrik är lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna.

Regeringens förslag publiceras på finansministeriets webbplats.

Finanspolitiska lagen

Ytterligare information:

Niko Ijäs, budgetråd, tfn 02955 30170 eller e-post: [email protected].

Finanspolitiken