Hoppa till innehåll
Media

Begäran om utlåtande
Förslag till ändring av punktskattelagen, lagen om tobaksaccis, alkoholskattelagen och elskattelagen på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2021 11.00
Pressmeddelande

Finansministeriet begär utlåtanden om fyra propositionsutkast som hänför sig till punktbeskattningen.

Punktskattelagen 

I punktskattelagen föreslås ändringar som är nödvändiga för genomförandet av punktskattedirektivet. Ändringarna är av teknisk natur och gäller förfaranden för överföring och kontroll av harmoniserade punktskattepliktiga produkter mellan medlemsstaterna (alkohol-, tobaks- och energiprodukter).

Vi ber er lämna in utlåtanden om ändringarna av punktskattelagen senast den 20 augusti 2021.

Ytterligare information: 
Krista Sinisalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530248, krista.sinisalo(at)vm.fi
(fr.o.m. 9.8)

Bekanta dig med remissmaterialet om punktskattelagen

Lagen om tobaksaccis

Tobaksaccisen föreslås bli höjd i enlighet med regeringsprogrammet. Höjningarna genomförs i fyra steg under två års tid, så att den första höjningen görs vid ingången av januari 2022, den andra vid ingången av juli 2022, den tredje vid ingången av januari 2023 och den fjärde vid ingången av juli 2023. Dessutom föreslås det att tobaksprodukter avsedda för upphettning också ska omfattas av lagen.

Vi ber er lämna in utlåtanden om ändringarna av lagen om tobaksaccis senast den 23 augusti 2021.

Ytterligare information: 
Veli Auvinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 384, veli.auvinen(at)vm.fi
(2–23.8)

Bekanta dig med remissmaterialet om lagen om tobaksaccis

Alkoholskattelagen

Genom ändringen av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker genomförs ändringarna i strukturdirektivet för alkohol. Det föreslås bland annat att gränsen för den sänkta skattenivån för öl höjs från nuvarande 2,8 volymprocent till 3,5 volymprocent etylalkohol. 

Vi ber er lämna in utlåtandena om alkoholskattelagen senast den 20 augusti 2021.

Ytterligare information: 
Pia Kivimies, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530183, pia.kivimies(at)vm.fi
(5–9.7 och 2–20.8)

Bekanta dig med remissmaterialet om alkoholskattelagen

Elskattelagen

I lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen och i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ görs ändringar genom vilka man inför en mekanism för lägsta pris vid beskattningen av bränntorv och utvidgar tillämpningsområdet för skattefri användning av bränntorv från det nuvarande under åren 2022–2029. Dessutom föreslås det att registrerings- och anmälningsskyldigheten för användare av torv utvidgas till att gälla även kraftverk och värmecentraler som underskrider gränsen för skattefri användning.

Vi ber er lämna in utlåtandena om elskattelagen senast den 23 augusti 2021.

Ytterligare information: 
Veli Auvinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 384, veli.auvinen(at)vm.fi
(2–23.8.)

Bekanta dig med remissmaterialet om elskattelagen