Hoppa till innehåll
Media

Karenstiden för den högsta ledningen förlängs till maximalt ett år – ändringarna i tjänstemannalagen träder i kraft i juni

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2022 13.48
Pressmeddelande

De som sköter centrala uppgifter inom den högsta ledningen inom statsförvaltningen och vissa uppgifter inom Försvarsmaktens högsta ledning kan i fortsättningen påföras en karens på högst ett år. Lagen gör det också möjligt att utreda bindningar som ministrarnas specialmedarbetare har. Omvandlingen av tjänsteförhållandet för tjänstemän som utnämnts till ett tjänsteförhållande för viss tid till ordinarie tjänst och det lagstadgade omställningsskyddet för tjänstemän ändras också. Statsrådet föreslår att republikens president stadfäster lagändringarna så att lagarna träder i kraft den 1 juni 2022.

Karensen begränsar övergången till ett nytt anställningsförhållande eller ny verksamhet. Karenstiden för den högsta ledningen var tidigare högst sex månader. Målet är att bättre kunna säkerställa att viktiga sekretessbelagda uppgifter som erhållits i anställningsförhållanden förlorat sin betydelse då ett nytt anställningsförhållande inleds. Ämbetsverken beslutar om ingående av karensavtal, om karenstiden och om den behövliga längden. Karensen behöver emellertid inte tillämpas i alla situationer där en tjänsteman övergår till andra uppgifter utanför statsförvaltningen.

Redogörelsen för bindningar före utnämningen gäller i fortsättningen även ministrarnas specialmedarbetare

I fortsättningen har den tjänsteman som gör anmälan själv ingen prövningsrätt i fråga om vilka uppgifter som lämnas i redogörelsen eller i fråga om betydelsen av de uppgifter som ska lämnas. Skyldigheten att lämna en redogörelse för sina bindningar före utnämningen gäller i fortsättningen även ministrarnas specialmedarbetare. Specialmedarbetarna har tack vare sina uppgifter och sin ställning tillgång till nästan alla samma uppgifter som den överordnade ministern.

Ändringar i utnämningar som sker utan offentligt ansökningsförfarande 

Om det i stället för ett tjänsteförhållande för viss tid som varat över två år inrättas en ny tjänst, kan till den nya tjänsten utnämnas en tjänsteman som har arbetat i det tidigare aktuella tjänsteförhållandet för viss tid. I dessa situationer behöver en ny tjänst inte ledigförklaras första gången den tillsätts. Enligt gällande lagstiftning kan man gå till väga på detta sätt om tjänsteförhållandet varat i över ett år.

Samtidigt ändras anvisningarna om utnämningar för viss tid så att utnämningar i fortsättningen kan göras för högst två år utan offentligt ansökningsförfarande. För närvarande kan ett tjänsteförhållande för viss tid tillsättas utan offentligt ansökningsförfarande om det varar högst i ett år. 

Mer information:
Miska Lautiainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 212, miska.lautiainen(at)gov.fi

Förvaltningspolitiken Staten som arbetsgivare