Hoppa till innehåll
Media

Grunderna för beräkning av skogsposten ändras

finansministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2018 15.42
Nyhet

Lagutkastet förtydligar beräkningen av den andel samfundsskatt som redovisas till kommunerna. Ändringarna gäller endast grunderna för beräkning av skogsposten. Skogsskatteandelen av den samfundsskatt som fördelas till kommunerna har under de senaste åren varit cirka 170 miljoner euro per år. Finansministeriet skickade förslaget på remiss den 7 maj.

Framöver kommer man som grund för beräkningen av en kommuns skogspost att använda de bruttorotprisinkomster som räknats ut per landskap i stället för den tidigare indelningen per skogscentral. Vid beräkningen ska naturskyddsområdenas skogsmarksarealer vara likvärdiga med hektar ekonomiskog.

En skogspost beräknas genom att landskapets bruttorotprisinkomster divideras med antalet hektar skogsbruksmark i landskapet. På så sätt fås värdet per hektar för de olika landskapen. Kalkyleringsposten för en enskild kommuns skogspost fastställs således genom att det beräknade hektarvärdet per landskap multipliceras med kommunens skogsareal.

Skogsarealerna för naturskyddsområden blir likvärdiga med ekonomiskogsarealerna

Värdet av skogsarealerna för naturskyddsområden har vid beräkningen av utdelningarna av samfundsskatt till kommunerna i genomsnitt varit betydligt lägre än de värden av bruttorotprisinkomster som direkt baserar sig på ekonomiskogsarealerna. 

Framöver kommer man vid beräkningen av skogsposten för kommunens alla skogsarealer att tillämpa samma kalkylerade hektarvärde som baserar sig på de faktiska bruttorotprisinkomsterna för de olika landskapen.

Indelning enligt landskap i stället för enligt skogscentral

Den tidigare beräkningsgrunden baserade sig på indelning enligt de regionala skogscentralerna. I och med organisationsreformen har Finlands skogscentral inte längre någon lagstadgad områdesindelning, utan i stället används landskapen enligt den nya landskapsindelningen som grund för beräkningen av skogsposten.

Remisstiden går ut den 21 juni 2018. Lagutkastet, begäran om yttrande och de kommande yttrandena publiceras på projektsidan.

Ytterligare information:

Elina Pylkkänen, finansråd, tfn 02955 30254, [email protected]
Merja Taipalus, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30052, [email protected]