Hoppa till innehåll
Media

Senatkoncernens första verksamhetsår var framgångsrikt – statsrådet fastställde koncernbokslutet för 2021

finansministerietförsvarsministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2022 13.42
Pressmeddelande

Till Senatkoncernen hör Senatfastigheter, dess dotteraffärsverk Försvarsfastigheter och 14 dotteraktiebolag. Senatkoncernens omsättning uppgick 2021 till 801,4 miljoner euro, och räkenskapsperiodens resultat var 45,6 miljoner euro. Senatfastigheters omsättning uppgick 2021 till 542,5 miljoner euro och resultatet till 38,3 miljoner euro. Försvarsfastigheter hade en omsättning på 272 miljoner euro och uppvisade ett resultat på 2,7 miljoner euro.

År 2021 var den omorganiserade affärsverkskoncernens första verksamhetsår

Besittningen, underhållet och utvecklandet av Försvarsmaktens och dess strategiska partners lokaler koncentrerades vid ingången av 2021 till Försvarsfastigheter. Verksamheten har etablerats under 2021. Att verksamheten koncentrerats till Försvarsfastigheter har möjliggjort en effektiv hantering av fastigheternas livscykel, effektiv planering och genomförande av underhållet samt ett starkare stöd för fastighetsförvaltningen. Dessutom har användningen av resurserna effektiviserats.

”Som helhet har reformen och inledandet av verksamheten lyckats utmärkt. Ett synligt exempel på det är att sparmålet för lokalkostnaderna det första året uppnåddes med råge. Jag vill tacka hela personalen vid affärsverken för ett väl utfört arbete”, säger kommunminister Sirpa Paatero.

Att inrättandet av Försvarsfastigheter var en lyckad reform syns på den respons som kunderna har gett och på svaren i den årliga kundenkäten. Enligt den enkät som genomfördes i slutet av 2021 var 75 procent av Senatkoncernens kunder mycket nöjda eller ganska nöjda med koncernens tjänster. 

”Reformen har gjort verksamheten smidigare för försvarsförvaltningen. Det har visat sig vara viktigt i det aktuella säkerhetsläget. Fastigheterna är en del av försvarssystemet och Försvarsfastigheter har lyckats väl med att axla rollen som Försvarsmaktens partner”, konstaterar försvarsminister Antti Kaikkonen.

Under 2021 införde Senatkoncernen nya verksamhetsmodeller och ny praxis i samband med reformen. Till exempel ska arbetet för att främja ansvarsfullhet bedrivas genomgripande i hela affärsverkskoncernen. Servicen vid Försvarsfastigheters enhet för miljötjänster utvidgades till att omfatta hela koncernen, och dess betjäning av andra statliga aktörer inleddes i samarbete med Gränsbevakningsväsendet. Hela koncernen gagnas också av att resurserna och kompetensen inom beredskap och säkerhet blev starkare i och med inrättandet av Försvarsfastigheter.

Lokalprojekt gav besparingar

År 2021 genomfördes sammanlagt 256 lokalprojekt. Senatkoncernen lyckades tillsammans med kunderna avtala om årliga besparingar på 11,3 miljoner euro i lokalkostnaderna. Sparmålet på 7 miljoner euro för 2021 uppnåddes med råge.

Statsrådet godkände statens nya lokalstrategi och fastighetsstrategi i slutet av 2021. Senatkoncernen utarbetade de nya strategierna, som beskriver hur statens målsättningar ska genomföras i praktiken tillsammans med kunderna. Dessutom har koncernen utarbetat planer för hur statsförvaltningens lokaler ska bli koldioxidneutrala till 2035. Koncernen har som mål att vara en föregångare inom koldioxidneutralitet i fastighetsbranschen.

Senatfastigheter är statens lokalförsörjningsenhet. Hyresgäster kan hyra antingen statsägda lokaler eller en utomstående hyresvärds lokaler via Senatfastigheter. Försvarsfastigheter är lokalförsörjningsenhet för Försvarsmakten. Statsrådet fastställde Senatkoncernens bokslut den 31 mars. 

Mer information:
Pauliina Pekonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 0295 530 081, pauliina.pekonen(at)gov.fi
Sara Kajander, miljöråd, försvarsministeriet, tfn 0295 140 080, sara.kajander(at)gov.fi