Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Strategin presenterar mål för statens regionala närvaro

Finansministeriet
22.4.2020 9.59
Pressmeddelande

Strategin för reformeringen av regionaliseringen överlämnades till kommunminister Sirpa Paatero i dag. Revideringen av regionaliseringslagstiftningen kommer att inledas utifrån strategiarbetet.

I strategin föreslås det att den statliga närvaron i regionerna i fortsättningen i allt högre grad ska grunda sig på behovet av att ordna tjänster och myndighetsuppgifter. Statens närvaro ses över i hela landet, och närvaron ska stärka regionernas livskraft och övergripande säkerhet samt statens konkurrenskraft som arbetsgivare.

”Regionaliseringstänkandet föreslås bli förnyat så att man, i stället för enbart placeringen av statliga ämbetsverk, i större utsträckning tar hänsyn till människornas servicebehov och myndigheternas närvaro överallt i landet. Vi håller på att övergå från regionalisering av befintliga statliga arbetsplatser mot ett platsneutralt och multilokalt arbete där det med hjälp av digitalisering blir möjligt att arbeta och bo mer flexibelt överallt i Finland. På detta sätt kan staten fungera som vägvisare när det gäller att utveckla sätten att arbeta", säger minister Paatero.

Enligt strategin ska statens regionala närvaro styras mer långsiktigt och systematiskt än tidigare.

”I strategin skisseras en ny verksamhetsmodell på statsrådsnivå. Planeringen, styrningen och uppföljningen av statens nätverk av verksamhetsställen och tillgången till tjänster fogas till denna modell. Den nuvarande samordningsgruppen för regionalisering ska samtidigt få en mer strategisk roll, och dess uppgifter ska förnyas så att samordningsgruppen stöder statsrådet i beredningen av planen för den regionala närvaron och följer upp och utvärderar genomförandet av den”, konstaterar finansrådet Anu Nousiainen.

Regionaliseringslagstiftningen ska revideras utifrån strategin

Syftet med den föreslagna modellen för regional närvaro är att man ska kunna svara mot servicebehovet på ett bättre sätt än tidigare och utveckla resultaten av myndighetsverksamheten genom att stärka jämlikheten och tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna överallt i Finland.

Målet är att öka samarbetet mellan aktörerna inom den offentliga förvaltningen i synnerhet med hjälp av gemensamma arbetslokaler och gemensamma serviceställen. Flerkanalskommunikation styr medborgarna till att använda e-tjänster då det är ändamålsenligt för dem samtidigt som man också möjliggör traditionella kundbesök. Statens aktiva partnerskap med regionerna stärker den lokala livskraft som baserar sig på regionernas egna styrkor.

Strategin har utarbetats som underlag för revideringen av regionaliseringslagstiftningen. Genomförandet av målen i strategin har ett samband med andra pågående projekt, såsom programmet för reformering av statens personalledning, utvecklingsprojektet för nätverket av lokaler och kundservicenätet samt statens lokalstrategi. På övergripande plan hänför sig allt detta till strategin för den offentliga förvaltningen och förverkligar regeringsprogrammets mål ”Världens bästa offentliga förvaltning”.

Ytterligare information:

Valtteri Aaltonen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 160 996, Valtteri.aaltonen(at)vm.fi.

Anu Nousiainen, finansråd, tfn 02955 30326, anu.nousiainen(at)vm.fi

Regional närvaro 2020

Regionalisering