Hoppa till innehåll
Media

Suomen Kaasuverkko fusioneras med Gasgrid

finansministeriet
Utgivningsdatum 24.2.2022 13.16
Pressmeddelande

Statsrådet gav den 24 februari finansministeriet rätt att på finska statens vägnar godkänna fusioneringen av det helt statsägda Suomen Kaasuverkko Oy med Gasgrid Finland Oy.

I Finland svarar Gasgrid Finland Oy för gasöverföringen. Staten äger en del av Gasgrid direkt och en del via specialuppgiftsbolaget Suomen Kaasuverkko. 

Suomen Kaasuverkko hade banklån till ett belopp av nästan 288 miljoner euro. I enlighet med statsrådets finanspolitiska ministerutskotts riktlinjer togs i den tredje tilläggsbudgeten för 2021 in ett anslag som behövs för kapitalisering av Suomen Kaasuverkko och för återbetalning av banklån, med vilket bolaget betalade bort banklånet i augusti 2021. Samtidigt upphörde Suomen Kaasuverkkos roll som bolag med specialuppgifter och fusionen med Gasgrid (s.k. motströmsfusion) blev möjlig och ändamålsenlig. Gasgrids ägarstruktur blir tydligare till följd av bolagsfusionerna när statens direkta ägar- och rösträttsandel i Gasgrid är 100 procent.

Arrangemanget har inga direkta konsekvenser för statens budgetekonomi och det medför inga skattepåföljder. Förenklingen av ägarstrukturen minskar i någon mån de administrativa kostnaderna när holdingstrukturen avvecklas.

Gasgrid Finland Oy är ett bolag av strategiskt intresse för staten, och därför ska staten förbli en stark ägare, och staten har inte något behov av att överföra den affärsverksamhetsrisk som hänför sig till gasnätsverksamheten på en utomstående finansiär.

Mer information:
Urpo Hautala, finansråd, tfn 02955 30276, urpo.hautala(at)gov.fi