Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Konjunkturgruppen för byggbranschen
Det kraftiga bostadsbyggandet upprätthåller tillväxten – nästa år minskar byggandet något

Finansministeriet
27.3.2018 10.01
Nyhet

Konjunkturgruppen för byggbranschen (Raksu) har i sin rapport från den 27 mars, uppskattat att hela bostadsproduktionen i år kommer att öka 2–4 procent och nästa år att minska 0–2 procent. Gruppen förutspår att man under innevarande år kommer att inleda byggandet av 42 000–44 000 nya bostäder. Nästa år minskar antalet påbörjade bostadsbyggen däremot med flera tusen.

Bostadsbyggandet fortsätter att öka kraftigt i år. Det övriga byggandet väntas däremot avta. Utsikterna för de närmaste åren är dock relativt goda, eftersom flera stora projekt håller på att planeras i Finland, i synnerhet inom skogsindustrin.

Tillväxttakten i fråga om reparationsbyggandet bedöms uppgå till cirka 2 procent med stöd av den goda konjunkturutvecklingen. Tillväxten inom mark- och vattenbyggandet uppskattas däremot avta till 1–2 procent. Bland de stora infrastrukturprojekten fortsätter den andra fasen av utbyggnaden av västmetron, och nästa år inleds bland annat byggandet av snabbspårvägen Spårjokern i huvudstadsregionen.     

I tillväxtcentrumen är byggkapaciteten nästan maximalt utnyttjad. Det finns tecken på att byggandet håller på att avta, men ännu har det inte skett någon direkt vändning. Bostadsinvesterarna förväntas bli försiktigare, vilket redan syns som långsammare investeringsströmmar. Konsumenternas starka framtidstro har däremot motsatt verkan. Trots konjunkturläget är målet att byggandet med stöd från Statens bostadsfond (ARA) fortsätter på samma sätt som i fjol. I statsbudgeten för 2018 har det anvisats anslag för byggandet av cirka 9 000 hyresbostäder med ARA-finansiering och cirka 2 000 bostäder som finansieras med borgenslån.

Inflationen är fortfarande måttlig, men entreprenadpriserna har stigit. Sysselsättningen inom byggbranschen har ökat med inemot 20 000 personer från 2015 till 2018 och arbetslösheten har samtidigt sjunkit under den allmänna arbetslöshetsgraden. Det finns fortfarande förväntningar om ett ökat behov av arbetskraft i branschen.

Byggandet 2018–2019, våren (på finska)

Ytterligare information:

Sari Sontag, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 181, [email protected]