Påföljdssystemet för finansmarknaderna

I Finland bygger finansmarknadens påföljdssystem i hög grad på EU-reglering. Flera EU-direktiv och -förordningar förpliktar medlemsstaterna att införa administrativa påföljder som ska kunna tillämpas när man bryter mot direkt tillämpliga EU-förordningar eller bestämmelser som satts i kraft vid nationellt genomförande av EU-direktiv.

Medlemsstaterna kan, om de så vill, införa straffrättsliga påföljder i stället för administrativa påföljder. Införandet av skadeståndsrättsliga påföljder är däremot i regel något som medlemsstaterna själva får överväga.

I Finland baserar sig påföljdssystemet för finansmarknaderna i enlighet med förpliktande EU-bestämmelser på ett omfattande tillämpningsområde för administrativa påföljder. Till de administrativa påföljderna hör ordningsavgifter, offentliga varningar och påföljdsavgifter. Påföljdsavgiften kan uppgå högst till 15 % av koncernens omsättning för juridiska personers del, och till 5 miljoner euro för fysiska personers del.

Administrativa påföljder påförs av Finansinspektionen. Finansinspektionens beslut om påföljder kan överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Vissa allvarligare överträdelser och försummelser har kriminaliserats i finansmarknadslagstiftningen eller strafflagen. 51 kap. i strafflagen innehåller till exempel bestämmelser om missbruk av insiderinformation, marknadsmanipulation samt informeringsbrott som gäller värdepappersmarknaden. Flera finansmarknadsbestämmelser inkluderar även egna skadeståndsbestämmelser.

Kontaktperson för webbsidan:

Anu Ranta, lagstiftningsråd, enhetschef

[email protected]