Finansmarknadens påföljdssystem

I Finland bygger finansmarknadens påföljdssystem i hög grad på EU-regleringen. Flera EU-direktiv och -förordningar förpliktar medlemsstaterna att införa framförallt administrativa påföljder som ska kunna tillämpas när man bryter mot direkt tillämpliga EU-förordningar eller bestämmelser som satts i kraft vid nationellt genomförande av EU-direktiv. Vissa direktiv och förordningar möjliggör att medlemsstaterna kan införa straffrättsliga påföljder i stället för administrativa. Däremot är införande av skadeståndsrättsliga påföljder i regel något som medlemsstaterna själva får överväga.

I Finland bygger påföljdssystemet på ett stort tillämpningsområde för administrativa påföljder i enlighet med förpliktande EU-bestämmelser. Administrativa påföljder är ordningsavgift, offentlig varning och påföljdsavgift. I regel påförs de av Finansinspektionen. När det gäller de största påföljdsavgifterna gör Finansinspektionen emellertid en framställning till marknadsdomstolen, som slutgiltigt påför avgiften. I framtiden kan avgiften för juridiska personer utgöra tio procent av hela koncernens omsättning och för fysiska personer fem miljoner euro. Finansinspektionens beslut om påföljder kan överklagas till marknadsdomstolen.

Vissa allvarliga gärningar och försummelser har kriminaliserats i finansmarknadslagstiftningen eller strafflagen. Exempelvis innehåller 51 kap. i strafflagen bestämmelser om missbruk av insiderinformation, marknadsmanipulation och informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden. Flera finansmarknadsbestämmelser innehåller egna skadeståndsbestämmelser.

Kontakperson för webbsidan: Janne Häyrynen

[email protected]