FI SV

Arvot ja virkamiesetiikka

Julkinen toiminta on perimmiltään toimimista kansalaisten valtuutuksella, kansalaisten varoilla ja kansalaisten eduksi. Virkamiesetiikasta ja -moraalista puhuttaessa tarkoitetaan niitä yleisiä arvoja ja periaatteita, jotka koskevat virkamiehiä. Julkisen vallan käyttäjinä viranomaisen, yksittäisen viraston ja virkamiehen vastuulla on toimia niin, että toiminta täyttää muun muassa puolueettomuuden, riippumattomuuden ja tasapuolisuuden vaatimukset. Virkamies on erityisessä suhteessa kansalaiseen ja palvelussuhde tuo mukanaan tähän liittyviä arvoja ja periaatteita.

Virkamiesetiikan toimintasuunnitelma 2018-2022

Valtiovarainministeriön valtionhallinnon kehittämisosasto on valmistellut toimintasuunnitelman virkamiesetiikan korkean tason edistämiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Virkamiesetiikan toimintasuunnitelma 2018-2022

Virkamiesetiikkaa koskeva koulutus

Valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö ovat julkaisseet 17.12.2019 virkamiesetiikkaa koskevan koulutuspaketin. Virastoille tarkoitettu puolen päivän mittainen paketti sisältää virkamiesetiikan ja korruption torjunnan perusopit ja antaa virkamiehille välineitä eettisesti kestävään toimintaan.

Jos virastossanne pidetään etiikkapäivä, otathan yhteyttä osoitteessa valtionhallinto(at)vm.fi, josta saat tarkemmat ohjeet päivän läpiviemiseksi (kalvot ja sähköisen työkalun käyttö).

Etiikkapäivän mallikalvot

Virkamiesetiikkaan liittyvää koulutusta löytyy myös valtion digitaalisesta oppimisympäristöstä eOppivasta, jossa on julkaistu kaksi kurssia: Johdanto virkamiesetiikkaan ja Virkamiesetiikkaa käytännössä. Virkamiehiä rohkaistaan suorittamaan kurssit eOppivassa.
 

Valtionhallinnon arvot

Valtion henkilöstöpolitiikan eräänä tavoitteena on valtion yhteisen arvoperustan ja yhtenäisen toimintakulttuurin vahvistaminen ja hyödyntäminen. Valtionhallinnon yhteinen arvoperusta määriteltiin valtioneuvoston vuonna 2001 tekemässä periaatepäätöksessä Valtion henkilöstöpolitiikan linjasta. Sen mukaan valtionhallinnon toiminta on arvolähtöistä ja eettisesti korkeatasoista. Arvopohjan ja korkean eettisen tason vahvistaminen merkitsee sitä, että koko henkilöstö omaksuu sen osaksi jokapäiväistä toimintaa.

Valtionhallinnon yhteisen arvoperustan muodostavat arvot ovat toiminnan tuloksellisuus, avoimuus, laatu ja vahva asiantuntemus, luottamus, palveluperiaate, puolueettomuus ja riippumattomuus, tasa-arvo ja vastuullisuus.

Käsikirja arvotyön tueksi

Arvot arjessa - Virkamiehen etiikka -käsikirja (2005) on tarkoitettu valtion toimintayksiköiden avuksi arvojen ja virkamiesetiikan periaatteiden saattamisessa käytännön toimintatavoiksi. Käsikirjassa kuvataan valtionhallinnon yhteisten arvojen sisältöä sekä virkamiesaseman ja johtamisen keskeisiä periaatteita eettisesti korkeatasoisen toiminnan ylläpitämisen kannalta. Sitä suositellaan jaettavaksi esimiehille ja henkilöstölle sekä käytettäväksi perehdyttämis- ja koulutusaineistona.

Kansainvälinen etiikkatyö

Valtiovarainministeriön valtionhallinnon kehittämisosasto osallistuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) julkisen hallinnon komitean työhön hyvän ja eettisesti korkeatasoisen hallinnon vahvistamiseksi jäsenmaissa. Tässä työssä on mm. kehitetty välineitä eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja sen arvioinniksi, miten jäsenmaiden rehellistä ja hyvää hallintoa koskevat tavoitteet ovat toteutuneet. OECD on julkaissut aiheesta monta kirjaa. Julkaisussa Public Sector Integrity, a Framework for Assessment, on myös Suomen valtionhallinnon etiikkatyötä kuvaava raportti otsikolla Arvot arkeen – Suomen kokemus (Values to be Part of the Daily Job – The Finnish Experience).

Sekä OECD että Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitukset tuntevat huolta siitä, että hallinnon muutosten seurauksena kansalaisten luottamus hallintojärjestelmien toimintaa kohtaan saattaa vähentyä ja korruptio lisääntyä. Huoli on ajankohtainen myös Suomessa, vaikka viimeisimmissä kansainvälisissä tutkimuksissa Suomi on osoittautunut yhdeksi maailman vähinten korruptoituneista maista.

 

Ohjeet

Ohje karenssisopimus ja tehtävien järjestäminen palvelussuhteen alkaessa ja päättyessä, 10.8.2017

In English: Post Government employment waiting, 10 August 2017

Karenssisopimus (Valtion virkamieslaki 44 a §) malli 24.1.2018

Virkamiesten sivutoimet, 29.3.2017

Vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista, ohje 23.8.2010

In English: Hospitality, benefits and gifts, 23 August 2017

Ohjeet viraston ulkopuolisten tahojen kustantamista matkoista, 23.5.2001

Lisätietoa

Politiikkakatsaus 1/2018 - Virkamiesetiikan pitkä linja ja tulevaisuus
Valtionhallinnon virkamiesetiikan ja –moraalin tila – kansalaiskyselyn tulokset
In English: The state of civil servants ethics and morals - citizens' survey results

Virkamiesetiikan tila 2016 - kyselytutkimus valtion virkamiesten arvoista ja etiikasta
In English: State of Civil Service Ethics in Finland, August 2017

Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan suositus toimenpiteiksi ministerien sekä valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien siirtyessä toisiin tehtäviin 22.9.2014
Valtion virkamieseettisen toimikunnan raportti 3/2014
Arvot virkamiehen arjessa, selvitys virkamiesetiikan nykytilasta 4/2007
Vertaileva tutkimus EU:n jäsenvaltioiden julkisen hallinnon etiikasta 1/2007 (englanninkielinen)
Arvot arjessa - Virkamiehen etiikka (2005)
Arvot arkeen, työryhmämuistio 6/2004
Virkamiesetiikka, selvitys virkamiesetiikan perustasta, nykytilasta ja kehittämisalueista 8/2000
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Kansainvälinen etiikkatyö
OECD Ethics and Corruption in the Public Sector (Lisätietoa OECD:n etiikkatyöstä)
Public Sector Integrity: A framework for assessment (Lisätietoa OECD:n etiikkatyöstä)
TI - Transparency International (Lisätietoa kansainvälisistä korruptiotutkimuksista)
Prime witnesses? Case studies of staff assessments for monitoring integrity in the European Union
Flyer Integrity in international perspective

Yhteystiedot

Hallitussihteeri
Anna Gau
puh. 02955 30321
[email protected]

Neuvotteleva virkamies
Timo Moilanen
puh. 02955 30455
[email protected]