Hyppää sisältöön
Media

Lagarna som gäller Statskontoret och Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning föreslås bli ändrade

finansministeriet
Utgivningsdatum 19.3.2020 16.02 | Publicerad på svenska 24.3.2020 kl. 16.57
Pressmeddelande
Tietotekniikkaa

Regeringen utfärdade en proposition med förslag till ändring av lagen om Statskontoret och lagen om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (servicecentret). Syftet med propositionen är att främja ledandet genom information inom statsförvaltningen och att ge dessa organisationer analys- och rapporteringstjänster och de rättigheter att få information som dessa förutsätter.

Statskontoret och servicecentret föreslås få nya analys- och rapporteringstjänstuppgifter

Statskontoret ska enligt propositionerna producera analys- och rapporteringstjänster för statsförvaltningen. Servicecentret ska för sin del producera analys- och rapporteringstjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen för sina kunder och för utveckling av sitt verksamhetsområde. För att organisationerna ska kunna producera dessa tjänster ges de rätt att få uppgifter om verksamheten och ekonomin vid statliga ämbetsverk och inrättningar. Avsikten med analysverksamheten är att samla och visualisera information till lägesbilder och analyser som förklarar fenomen. Målet är att planera och genomföra utvecklingsåtgärder med hjälp av den nämnda informationen. Temaområdena gäller personalen och ekonomin samt olika substansprocesser inom förvaltningen. Den nya uppgiften stöder den i regeringsprogrammet avsedda kunskapsbaserade beredningen och beslutsfattandet vid utvecklingen, styrningen och ledningen av statsförvaltningen.

Uppgifterna som gäller propositionen har samlats in i statens gemensamma tjänsteproducenters informationssystem. Analys- och rapporteringstjänsterna utnyttjar uppgifter från de gemensamma tjänsteproducenternas verksamhetsområden. De gemensamma serviceproducenterna är Statskontoret, Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning, Hansel Ab, Haus kehittämiskeskus Oy, Senatfastigheter, Statens center för informations- och kommunikationsteknik och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. De ovan nämnda aktörerna är verksamma inom branscher som gäller finansiering och ekonomiförvaltning, ekonomi- och personalförvaltning, upphandling, utbildning, lokaler, informationsförvaltning samt projektförvaltning. Användningen av uppgifterna genomförs med beaktande av dataskydds- och informationssäkerhetskraven i samarbete med ämbetsverk och inrättningar, i synnerhet med utnyttjande av expertisen inom säkerhetssektorn och med beaktande av särskilda behov.

Propositionen baserar sig på en beredning som har gjorts i samband med projektet Tietokiri tillsammans med Statskontoret och servicecentret samt andra gemensamma tjänsteproducenter. Vid beredningen av propositionen har man hört dataombudsmannens byrå och företrädare för statsrådets dataskyddsombuds nätverk samt statsrådets förvaltningsenhet.

För statens ekonomi - och personalförvaltnings del föreskrivs det också om gemensam registerföring

I propositionen föreslås att Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning, till den del gäller de nuvarande uppgifterna och tjänsterna inom statens ekonomi- och personalförvaltning, ska vara gemensamt personuppgiftsansvarigt tillsammans med vissa av sina kunder i fråga om den information som behövs för att producera de nuvarande uppgifterna och tjänsterna.

Lagändringarna avses träda i kraft hösten 2020.

Ytterligare information:

Jarmo Huotari, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30418, jarmo.huotari(at)vm.fi

Markus Siltanen, finansråd, tfn 02955 30263, markus.siltanen(at)vm.fi

Pauliina Pussinen, specialsakkunnig, tfn 02955 30108, pauliina.pussinen(at)vm.fi