Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Koordineringsgruppen för regionalisering bifaller placeringen av Livsmedelsverkets huvudkontor i Seinäjoki

Finansministeriet
19.9.2017 11.32
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår Seinäjoki som Livsmedelsverkets huvudsakliga verksamhetsställe. Koordineringsgruppen bifaller förslaget och konstaterar att det inte behövs någon skild placeringsutredning över det huvudsakliga verksamhetsstället.

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte i februari 2017 ett projekt för beredningen av sammanslagningen av Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Landsbygdsverket (Mavi) och en del av Lantmäteriverkets informationsservicecentral (Mitpa).

Koordineringsgruppen anser av flera olika skäl att det inte behövs någon skild placeringsutredning. Då Landsbygdsverket grundandes år 2007 biföll regionaliseringsarbetsgruppen flyttet av verksamheten från huvudstadsregionen till Seinäjoki. Det aktuella beslutet kan anses utgöra en fortsättning till processen. Mavis, Eviras och Mitpas verksamhet är nuförtiden kraftigt regionalt: 43 % av personalen arbetar utanför huvudstadsregionen. Det nya verkets generaldirektör och stab kommer dessutom att finnas i Seinäjoki. Utöver dessa faktorer förverkligar reformen lagen om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioners avsikt att i mån av möjlighet placera statliga funktioner utanför huvudstadsregionen.

Beredningen av Livsmedelsverket fortsätter - verksamheten ska inledas 2019

Det nya ämbetsverket föreslås heta Livsmedelsverket, och avsikten är att verksamheten inleds vid ingången av 2019.

Livsmedelsverket är i fortsättningen en centralförvaltningsmyndighet med flera verksamhetsställen, vars verksamhet är riksomfattande även om verksamhetsställena regionaliserats. De nuvarande ämbetsverken har verksamhetsställen på 20 orter. De största verksamhetsställena finns i Helsingfors, Seinäjoki, Loimaa, Kuopio, Uleåborg och Lappträsk.

Det nya ämbetsverket kommer att ha ca 947 årsverken. Evira har för tillfället 607, Mavi 198 och Mitpa 142 årsverken. Eviras personal inkluderar ca 100 besiktningsveterinärer och köttbesiktare som arbetar vid femton slakterier på femton orter. Målet är att de nuvarande verkens personal ska kunna fortsätta jobba i de nuvarande pendlingsregionerna om de så vill.

Det nya verkets organisation inkluderar uppgifter som utbetalande organ och tillsyn över livsmedelssäkerheten, granskningsverksamhet, laboratorieservice, riskbedömning samt vetenskaplig forskning. De viktigaste ändringarna i förhållande till nuläget är att de nuvarande ämbetsverkens förvaltning slås samman och att informationsförvaltningen förtydligas. Genom att sammanslå myndigheterna gör man det enklare att i myndighets- och utvecklingsarbetet på ett allt kraftfullare sätt utgå från det perspektiv som livsmedelskedjan och dess aktörer har. Man stärker också förutsättningarna för digitalisering inom detta verksamhetsområde. Sammanslagningen gör det möjligt att förnya handlingssätten, utveckla verksamhetskulturen, uppnå en effektivare verksamhet samt att uppnå kostnadsbesparingar.

Beredningen av livsmedelsverket fortsätter vid jord- och skogsbruksministeriet så att regeringspropositionen med förslag till lag om Livsmedelsverket samt vissa lagar som har samband med den utfärdas senast i februari 2018.

Koordineringsgruppen kommer att behandla omfattande frågekomplex

Koordineringsgruppen kommer att behandla följande frågekomplex under höstens gång:

  • På föredragning från finansministeriet utlåtandena som gäller grundandet av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (Luova).

  • På föredragning från arbets- och näringsministeriet utlåtandena som gäller nedläggandet av NTM-centralerna, utvecklings- och förvaltningscentret och arbets- och näringsbyråerna samt sammanslagningen av Tekes och Finpro till Business Finland.

  • På föredragning från kommunikationsministeriet de strukturella reformer som gäller Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket Trafi och Kommunikationsverket, samt

  • På föredragning från justitieministeriet grundandet av Domstolsbyrån, grundandet av Utsökningsväsendet, grundandet av Åklagarmyndigheten samt eventuellt den strukturella reformeringen av rättshjälpsbyråerna vid en senare tidpunkt.

Ytterligare information:

Koordineringsgruppen för regionalisering:
Koordineringsgruppens ordförande, Jari Partanen, statssekreterare, tfn 040 591 1377, fornamn.efternamn(at)lvm.fi
Koordineringsgruppens sekreterare, specialsakkunnig Hanna-Maria Paakkolanvaara, finansministeriet, tfn 02955 30240, hanna-maria.paakkolanvaara(at)vm.fi
Mera information om koordineringsgruppens verksamhet: vm.fi/sv/regionaliseringen

Grundandet av Livsmedelsverket:
Kirsi Heinonen, projektdirektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 02951 62420, kirsi.heinonen(at)mmm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden