Hoppa till innehåll
Media

Valtion toimitilavuokrausta koskevat säännösmuutokset lausunnoille

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2021 8.26
Tiedote

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annettua lakia, valtion liikelaitoslakia ja valtion virkaehtosopimuslakia. Lausuntoaika on 10.12.2021–31.1.2022.

Laissa on tarkoitus säätää siitä, että valtion virastojen ja laitosten tulisi vuokrata toimitilansa ensisijaisesti valtion omistuksessa ja liikelaitoksen hallinnassa olevista toimitiloista. Laissa lueteltaisiin myös ne tilanteet, jolloin virasto tai laitos voisi vuokrata toimitilansa suoraan ulkopuoliselta vuokranantajalta. Sääntelyä on tarkoitus täydentää myös valtioneuvoston asetuksella, joka on lausuntopyynnön liitteenä.

Valtion toimitilavuokrauksesta ei ole aiemmin säädetty lain tasolla, vaan asiaa koskevat säännökset ovat sisältyneen valtioneuvoston asetukseen valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta. Muun muassa eduskunnan perustuslakivaliokunta ja eduskunnan apulaisoikeusasiamies ovat kiinnittäneet asiaan huomiota, sillä valtion liikelaitosten toiminnan ja talouden yleisistä perusteista on säädettävä lailla. Asetuksen toimitilavuokrausta koskevat pykälät kumottiin 13. joulukuuta 2021 alkaen.

Lisäksi valtion liikelaitoslakia esitetään muutettavaksi siten, että liikelaitosten toimintaa ohjaaviksi periaatteiksi lisättäisiin liiketaloudellisten periaatteiden rinnalle hyvän hallinnon perusteet. Valtion virkaehtosopimuslaista esitetään kumottavaksi liikelaitoksen toimitusjohtajan nimittämistä koskeva säännös, koska asiasta säädetään jo liikelaitoslaissa. Lisäksi lakeihin tehtäisiin joitakin teknisiä täsmennyksiä.

Valtiovarainministeriö on asettanut aiemmin vuonna 2021 työryhmän valmistelemaan tarvittavia säännösmuutoksia valtion toimitilavuokraukseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja:
Finanssineuvos Tero Meltti, puh. 0295 530 770, tero.meltti(at)gov.fi 
Hallitussihteeri Peppiina Huhtala, puh. 0295 530 129, peppiina.huhtala(at)gov.fi