Hoppa till innehåll
Media

Ändringarna av bestämmelserna om statlig hyrning av lokaler på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2021 8.26
Pressmeddelande

I utkastet till en proposition föreslås det att lagen om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter, lagen om statens affärsverk och lagen om statens tjänstekollektivavtal ändras. Remisstiden är 10.12.2021–31.1.2022.

Den föreslagna lagen ska innehålla bestämmelser om att statliga ämbetsverk och inrättningar i första hand ska hyra lokaler som ägs av staten och som är i affärsverkets besittning. De situationer där ett ämbetsverk eller en inrättning kan hyra sina lokaler direkt av en utomstående hyresvärd ska också anges i lag. Avsikten är att bestämmelserna kompletteras genom en förordning av statsrådet, som finns som bilaga till begäran om utlåtande.

Bestämmelser om statlig hyrning av lokaler har inte tidigare utfärdats i lag, utan bestämmelserna har ingått i statsrådets förordning om förvärv, hyra, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet. Bland annat riksdagens grundlagsutskott och riksdagens biträdande justitieombudsman har fäst uppmärksamhet vid detta, eftersom bestämmelser om de allmänna grunderna för statliga affärsverks verksamhet och ekonomi ska utfärdas genom lag. De paragrafer i förordningen som gäller hyrning av lokaler upphävdes den 13 december 2021.

Dessutom föreslås det att lagen om statens affärsverk ändras så att man vid sidan av företagsekonomiska principer fogar grunderna för god förvaltning som principer som styr affärsverkens verksamhet. Bestämmelsen om utnämnande av en verkställande direktör för ett affärsverk föreslås bli upphävd i lagen om statens tjänstekollektivavtal eftersom bestämmelser om detta redan finns i affärsverkslagen. Dessutom föreslås vissa tekniska preciseringar i lagarna.

Finansministeriet har redan tidigare i år tillsatt en arbetsgrupp för att bereda nödvändiga ändringar i bestämmelserna om statlig hyrning av lokaler. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

Mer information:
Tero Meltti, finansråd, tfn 0295 530 770, tero.meltti(at)gov.fi 
Peppiina Huhtala, regeringssekreterare, tfn 0295 530 129, peppiina.huhtala(at)gov.fi