Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Bestämmelser om kommuner med exceptionella förvaltningsmässiga svårigheter tas in i kommunallagen

Finansministeriet
18.11.2016 11.26 | Publicerad på svenska 18.11.2016 kl. 13.17
Pressmeddelande

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen. I propositionen föreslås det att till kommunallagen ska fogas bestämmelser om utredningsförfarandet i fråga om kommuner som har exceptionella förvaltningsmässiga svårigheter. Målet är att föreskriva om förfarandet i situationer där kommunen inte själv klarar av att avhjälpa exceptionella svårigheter i förvaltningen.

Enligt propositionen ska finansministeriet efter att ha hört kommunen kunna utse en utredare eller en utredningsgrupp för att undersöka kommunens förvaltning under de villkor som anges i lagen. Ett villkor är att det har inletts en förundersökning om ett misstänkt allvarligt tjänstebrott eller flera tjänstebrott som begåtts av en kommunal myndighet eller en ledamot i ett kommunalt organ. En utredare eller en utredningsgrupp ska också kunna utses om det annars finns grundad anledning att misstänka att kommunala myndigheter eller ledamöter i ett kommunalt organ har handlat lagstridigt eller väsentligt eller upprepade gånger försummat sina lagstadgade skyldigheter, och kommunen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för få kommunens förvaltning att överensstämma med lag eller god förvaltningssed.

Utredaren eller utredningsgruppen ska lägga fram förslag till åtgärder genom vilka kommunens förvaltning ändras så att den överensstämmer med lag. Om kommunen inte själv fattar beslutet, ska finansministeriet i sista hand ha rätt att avstänga en kommunal förtroendevald från sina uppdrag.

I kommunallagen föreslås dessutom ändringar som tryggar kommunens rätt att föra talan och kontinuiteten i verksamheten även i omfattande jävssituationer. 

Samtidigt görs det även vissa andra ändringar i kommunallagen. Enligt lagförslaget ska kommunernas samarbetsavtal göras förenliga med kommunallagen före utgången av 2019. Bestämmelsen om rätt att rösta i kommunalval ska börja tillämpas redan vid kommunalvalet 2017.

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2017. De nya bestämmelserna om kommuner som har exceptionella förvaltningsmässiga svårigheter ska tillämpas från ingången av mandatperioden för det kommunalfullmäktige som väljs år 2017.

Förslag till proposition

Ytterligare information:

Auli Valli-Lintu, regeringsråd, tfn 02955 30079, auli.valli-lintu(at)vm.fi