Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Budgetpropositionen medför ändringar i inkomst- och punktbeskattningen

Finansministeriet
5.10.2020 11.55
Pressmeddelande

Regeringen föreslår i samband med budgetpropositionen ändringar bl.a. i beskattningen av förvärvsinkomster, beskattningen av anställningsförmåner, tobaksskatten och alkoholskatten. Dessutom höjs den nedre gränsen för mervärdesskatteskyldigheten.

Ändringar i beskattningen av förvärvsinkomster

I enlighet med regeringsprogrammet ska grunderna för beskattningen av förvärvsinkomster indexjusteras på alla inkomstnivåer så att beskattningen inte skärps på grund av den allmänna inkomstutvecklingen. Justeringen baserar sig på en ökning av inkomstnivåindexet med 2,5 procent.

Indexjusteringen görs genom att höja den progressiva inkomstskatteskalans alla inkomstgränser samt genom att höja grundavdragets maximibelopp och arbetsinkomstavdragets maximibelopp och inflödes- och minskningsprocenter. Ändringen beräknas minska förvärvsinkomstskatten med cirka 409 miljoner euro.

Statens progressiva inkomstskatteskala år 2021

Statens progressiva inkomstskatteskala år 2021. 

Beskattningsbar förvärvsinkomst,
euro
Skatt vid nedre gränsen, euro  Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen, %
18 600 8 6
27 900 566 17,25
45 900 3 671 21,25
80 500 11 023,50 31,25


Statens progressiva inkomstskatteskala år 2021 (pdf)
   
Grundavdragets maximibelopp vid kommunalbeskattningen höjs

Grundavdragets maximibelopp vid kommunalbeskattningen höjs från 3 540 euro till 3 630 euro. Grundavdraget beviljas till fullt belopp vid en dagpenningsinkomst på 3 630 euro per år, en löneinkomst på ca 7 600 euro per år och en pensionsinkomst på ca 11 800 euro per år. För mottagare av dagpenningsinkomst har grundavdraget en effekt på en inkomst på upp till ca 23 600 euro per år, för mottagare av löneinkomst på upp till ca 30 400 euro per år och för mottagare av pensionsinkomst på upp till ca 25 000 euro per år.

Arbetsinkomstavdragets maximibelopp höjs

Det maximala beloppet för arbetsinkomstavdraget höjs från 1 770 euro till 1 840 euro. Avdragets minskningsprocent höjs från 1,84 procent till 1,89 procent för den del av nettoförvärvsinkomsten som överstiger 33 000 euro. När nettoförvärvsinkomsten uppgår till cirka 131 000 euro beviljas inte längre något arbetsinkomstavdrag. Avdragets inflödesprocent höjs från 12,5 procent till 12,7 procent.

Beskattningsvärdet för renodlade elbilar sjunker för viss tid

Beskattningsvärdet för en tjänstebil sjunker med 170 euro i månaden, om bilen inte producerar koldioxidutsläpp under körningen. I praktiken är det fråga om renodlade elbilar.
Målet är att öka andelen bilar som inte producerar utsläpp under körning bland tjänstebilar och på så sätt minska utsläppen från trafiken. Det tidsbundna skattestödet gäller vid beskattningen 2021–2025. Stödet gäller bilar som registrerats första gången i Finland efter 2019.

Finansministeriet uppskattar att ändringen minskar skatteinkomsterna med sammanlagt ca 16 miljoner euro på fem år. Ändringen minskar skatteinkomsterna med cirka en miljon euro år 2021.

Laddningsförmån för elbilar befrias tillfälligt från skatt

Arbetsgivaren kan erbjuda en skattefri laddningsförmån för elbil 2021–2025. Skattepliktig inkomst uppkommer inte om arbetsgivaren betalar för laddningen av bilen på arbetsplatsen eller på en offentlig laddningsstation. Bilen kan vara arbetstagarens egen eller en förmånsbil. Skattefriheten gäller renodlade elbilar och laddningsbara hybridbilar.

Finansministeriet uppskattar att ändringen minskar skatteinkomsterna med sammanlagt ca 37 miljoner euro under fem år. Ändringen minskar skatteinkomsterna med cirka 4 miljoner euro år 2021.

Skattefriheten för personalbiljetter höjs, paket med mobilitetstjänster inkluderas

Personalbiljetter utgör skattefri inkomst upp till 3 400 euro per år. Detta innebär att den nuvarande skattepliktiga andelen mellan 300 och 750 euro slopas.
Förslaget medför ändringar i beskattningen av mobilitetstjänster. Kollektivtrafikens andel av paketet betraktas som en personalbiljett på motsvarande sätt som tillhandahållande av kollektivtrafikbiljetter separat, när arbetsgivaren erbjuder paketet som en anställningsförmån.
Målet är att öka användningen av kollektivtrafik på resor mellan bostad och arbetsplats. Finansministeriet uppskattar att ändringen minskar skatteinkomsterna med ca 5,5 miljoner euro på årsnivå.

Tjänstecykelförmånen blir skattefri

Tjänstecykelförmånen blir skattefri upp till 1 200 euro per år. Det skattefria maximibeloppet för en personalbiljett och en cykelförmån är dock sammanlagt 3 400 euro. En skattefri tjänstecykelförmån kan också utgöra en del av paketet för mobilitetstjänster.

För närvarande utgör en cykelförmån som beviljas av arbetsgivaren  skattepliktig förvärvsinkomst till fullt belopp, vilket innebär att det är fråga om nytt skattestöd. Det är svårt att bedöma konsekvenserna av ändringen, eftersom det inte finns tillgång till uppgifter om antalet tjänstecyklar. Om t.ex. 10 000 arbetstagare utnyttjar en tjänstecykelförmån på 1 200 euro, minskar ändringen skatteinkomsterna med uppskattningsvis 4 miljoner euro per år. Förlusten av skatteinkomster beräknas bli mindre under det första året. År 2021 beräknas ändringen minska skatteinkomsterna med uppskattningsvis 2 miljoner euro.

Förbättringar i idrottsutövarfonden

Det årliga maximibeloppet för det belopp som överförs till en idrottsutövarfond höjs från nuvarande 100 000 euro till 200 000 euro och arbetslöshet som varat minst ett år läggs till som särskilt skäl på basis av vilket de fonderade medlen kan lyftas snabbare än planerat.
Temporär förlängning av tidsfristen för ett särskilt arbetsställe
Som tillfälligt arbete på ett särskilt arbetsställe betraktas i stället för normala tre år högst tre och ett halvt års arbete på samma arbetsplats, om den normala tidsfristen på tre år går ut 1.1 –31.12.2021.

Ytterligare information: Timo Annala, konsultativ tjänsteman, tfn 029 5530 318, fornamn.efternamn (at) vm.fi och Filip Kjellberg, konsultativ tjänsteman, tfn 029 55 30 123, fornamn.efternamn(a)vm.fi

Tobaksaccisen höjs

Punktskatten på tobak höjs i genomsnitt med 7 procent. Höjningen gäller punktskatten på cigaretter, cigarrer och cigariller, pip- och cigarettobak samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter. Höjningarna genomförs i två skeden så att den första höjningen görs vid ingången av 2021 och den andra vid ingången av juli 2021.

Priset på cigaretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter beräknas stiga med i genomsnitt 6 procent. 20 stycken cigaretter kostar ca 45 cent. Skattehöjningen beräknas öka skatteinkomsterna med ca 50 miljoner euro på årsnivå.

Alkoholskatten höjs

Höjningen av alkoholskatten riktas till alla dryckesgrupper huvudsakligen i lika stort förhållande till alkoholmängden. Skattehöjningen för vin är i någon mån högre än skattehöjningen för andra dryckesgrupper. Skattenivåerna för öl med låg alkoholhalt och skattenivåerna för etylalkoholer höjs mer än skatterna för andra grupper av drycker. Förslaget minskar skillnaden mellan den läskedrycksskatt som tas ut för alkoholfria drycker för närvarande och alkoholskatten för öl med låg alkoholhalt eller etylalkoholbaserade drycker.

Den genomsnittliga skattehöjningen av punktskatten på alkoholdrycker är ca 5 procent. På grund av skattehöjningen stiger detaljhandelspriserna på alkoholdrycker uppskattningsvis med i genomsnitt 2 procent.

Skattehöjningarna beräknas öka skatteintäkterna med cirka 50 miljoner euro på årsnivå.

Ytterligare information: Jenni Oksanen, konsultativ tjänsteman, tfn 029 5 530 577, fornamn.efternamn(at)vm.fi 

Skattestödet för paraffinisk dieselolja slopas stegvis

Skattesänkningen för paraffinisk dieselolja slopas stegvis. Skattesänkningen beviljas för närvarande på basis av kvaliteten i samband med bränslebeskattningen och är 5 cent per liter. Sänkningen slopas för både fossil och för förnybar paraffinisk dieselolja. Den kvalitetsbaserade skattesänkningen påverkas inte av om råvaran för det paraffiniska bränslet är fossil eller förnybar. Ändringen ökar de årliga skatteinkomsterna från transportbränsle med 115 miljoner euro efter det att skattesänkningen har i sin helhet slopats.

Den första fasen av slopandet av skattesänkningen genomförs 1.1.2021, varvid skattesänkningen för paraffinisk dieselolja minskar till 4 cent per liter. Skattestödet för paraffinisk dieselolja minskar till 2 cent 1.1.2022. Resten av stödet slopas vid ingången av 2023.

Ytterligare information: Leo Parkkonen, lagstiftningsråd, tfn 029 5530 372, fornamn.efternamn (at) vm.fi

Nedre gränsen för mervärdesskatteskyldighet höjs

Den nedre gräns som baserar sig på omsättningen under bokslutsperioden för mervärdesskatteskyldighet höjs från 10 000 euro till 15 000 euro från ingången av 2021. Syftet med ändringen är att lätta på småföretags administrativa skyldigheter. Ändringen beräknas minska statens skatteinkomster med uppskattningsvis ca 20 miljoner euro på årsnivå.

Ytterligare information: Marja Niiranen, konsultativ tjänsteman, tfn 029 5 530 238, fornamn.efternamn(at)vm.fi