Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Budjettiesitys tuo muutoksia tulo- ja valmisteverotukseen

Valtiovarainministeriö
5.10.2020 11.55
Tiedote

Hallitus esittää talousarvioesityksen yhteydessä muutoksia muun muassa ansiotulojen verotukseen, työsuhde-etujen verotukseen, tupakkaveroon ja alkoholiveroon. Lisäksi arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa korotetaan.

Muutoksia ansiotuloverotukseen

Hallitusohjelman mukaisesti ansiotuloveroperusteisiin ehdotetaan tehtäväksi indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla, jotta verotus ei kiristyisi yleisen ansiotasokehityksen vuoksi. Tarkistus perustuu ansiotasoindeksin 2,5 prosentin nousuun.

Indeksitarkistus tehdään korottamalla progressiivisen tuloveroasteikon kaikkia tulorajoja sekä kasvattamalla perusvähennyksen enimmäismäärää, työtulovähennyksen enimmäismäärää sekä kertymä- ja poistumaprosentteja. Muutoksen arvioidaan vähentävän ansiotuloveroja noin 409 miljoonalla eurolla.

Valtion progressiivinen tuloveroasteikko vuonna 2021

Valtion progressiivinen tuloveroasteikko vuonna 2021. 

Verotettava ansiotulo, euroa  Vero alarajan kohdalla, euroa     Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %
18 600 8 6
27 900 566 17,25
45 900 3 671 21,25
80 500 11 023,50 31,25

 

Valtion progressiivinen tuloveroasteikko vuonna 2021 (pdf)

Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärä nousee

Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 3 540 eurosta 3 630 euroon. Perusvähennys tulee täysimääräisenä myönnettäväksi päivärahatuloa saavalla 3 630 euron vuosituloilla, palkkatuloa saavalla noin 7 600 euron ja eläketuloa saavalla noin 11 800 euron vuosituloilla. Perusvähennyksen vaikutus ulottuisi päivärahatulon saajalla noin 23 600 euron vuosituloille, palkkatulon saajalla noin 30 400 euron ja eläketulon saajalla noin 25 000 euron vuosituloille.

Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan

Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 1 770 eurosta 1 840 euroon. Vähennyksen poistumaprosenttia korotetaan 1,84 prosentista 1,89 prosenttiin puhtaan ansiotulon 33 000 euroa ylittävältä osalta. Kun puhdas ansiotulo on noin 131 000 euroa, työtulovähennystä ei enää myönnetä. Vähennyksen kertymäprosenttia korotetaan 12,5 prosenttista 12,7 prosenttiin.

Täyssähköautojen verotusarvo alenee määräaikaisesti

Työsuhdeauton verotusarvo alenee 170 eurolla kuukaudessa, jos auto ei tuota ajon aikana hiilidioksidipäästöjä. Käytännössä kyse on täyssähköautoista.

Tavoitteena on lisätä ajon aikana päästöttömien autojen osuutta työsuhdeautokannassa ja näin vähentää liikenteen päästöjä. Määräaikainen verotuki on voimassa vuosien 2021–2025 verotuksessa. Tuki koskee autoja, jotka on ensirekisteröity Suomeen vuoden 2019 jälkeen.

Valtiovarainministeriö arvioi, että muutos vähentää verotuloja viidessä vuodessa yhteensä noin 16 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 muutos vähentää verotuloja noin miljoona euroa.

Sähköautojen latausetu vapautetaan verosta tilapäisesti

Työnantaja voi tarjota sähköauton latausedun verottomasti vuosina 2021–2025. Veronalaista tuloa ei synny, jos työnantaja kustantaa auton lataamisen työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä. Auto voi olla työntekijän oma tai käyttöetuauto. Verovapaus koskee täyssähköautoja ja ladattavia hybridiautoja.

Valtiovarainministeriö arvioi, että muutos vähentää verotuloja viidessä vuodessa yhteensä noin 37 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 muutos vähentää verotuloja noin 4 miljoonaa euroa.

Työsuhdematkalipun verovapautta korotetaan, liikkumispalvelupaketit mukaan

Työsuhdematkalippu on verovapaata tuloa 3 400 euroon saakka vuodessa. Tämä tarkoittaa, että nykyinen 300 euron ja 750 euron välinen veronalainen osuus poistuu.

Ehdotus tuo muutoksia liikkumispalvelupakettien verotukseen. Joukkoliikenteen osuus paketista katsotaan työsuhdematkalipuksi vastaavasti kuin joukkoliikenteen lipun tarjoaminen erikseen, kun työnantaja tarjoaa paketin työsuhde-etuna.

Tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen käyttöä asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla. Valtiovarainministeriö arvioi, että muutos vähentää verotuloja noin 5,5 miljoonaa euroa vuositasolla.

Työsuhdepolkupyöräetu verovapaaksi

Työsuhdepolkupyöräetu muuttuu verovapaaksi 1 200 euroon asti vuodessa. Työsuhdematkalipun ja polkupyöräedun verovapaa enimmäismäärä on kuitenkin yhteensä 3 400 euroa. Verovapaa polkupyöräetu voisi olla myös osana liikkumispalvelupakettia.

Nykyisin työnantajalta saatu polkupyöräetu on täysimääräisesti veronalaista ansiotuloa, joten kyse on uudesta verotuesta. Muutoksen vaikutusta on vaikea arvioida, koska käytettävissä ei ole tietoja työsuhdepolkupyörien lukumääristä. Jos esimerkiksi 10 000 työntekijää hyödyntää 1 200 euron työsuhdepolkupyöräedun, muutos vähentää verotuloja arviolta 4 miljoonalla eurolla vuodessa. Ensimmäisenä vuonna verotulojen menetyksen arvioidaan jäävän pienemmäksi. Vuonna 2021 muutoksen arvioidaan vähentävän verotuloja arviolta 2 miljoonalla eurolla.

Urheilijarahastoon parannuksia

Urheilijarahastoon siirrettävän summan vuotuista enimmäismäärää korotetaan nykyisestä 100 000 eurosta 200 000 euroon ja vähintään vuoden kestänyt työttömyys lisätään erityiseksi syyksi, jonka perusteella rahastoituja varoja voi nostaa suunniteltua nopeammin.

Erityisen työntekemispaikan määräaikaan väliaikainen pidennys

Tilapäisenä työskentelynä erityisellä työntekemispaikalla pidetään normaalin kolmen vuoden sijaan enintään kolmen ja puolen vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa, jos normaali kolmen vuoden määräaika päättyy 1.1.–31.12.2021.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Timo Annala, puh. 029 5530 318, etunimi.sukunimi(at)vm.fi ja neuvotteleva virkamies Filip Kjellberg, puh. 029 55 30 123, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Tupakkavero nousee

Tupakkaveron korotus on keskimäärin 7 prosenttia. Korotus koskee savukkeiden, sikareiden ja pikkusikareiden, piippu- ja savuketupakan sekä savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa. Korotukset toteutetaan kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäinen korotus tehdään vuoden alusta 2021 ja toinen vuoden 2021 heinäkuun alusta.

Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan hintojen arvioidaan nousevan keskimäärin 6 prosenttia. 20 kappaleen savukerasia kallistuu noin 45 senttiä. Veronkorotuksen arvioidaan lisäävän verotuloja vuositasolla noin 50 miljoonaa euroa.

Alkoholiveroa korotetaan

Alkoholiveron korotus kohdistetaan kaikkiin juomaryhmiin pääosin yhtä suurena suhteessa juoman sisältämään alkoholiin. Viinin veronkorotus on lievästi muiden juomaryhmien veronkorotusta suurempi. Vähän alkoholia sisältävän oluen ja etyylialkoholiveroluokan verotasoihin ehdotetaan muita juomaryhmiä suurempia korotuksia. Ehdotuksella pienennetään  alkoholittomista juomista perittävän virvoitusjuomaveron ja  vähän alkoholia sisältävän oluen tai etyyli-alkoholipohjaisen juoman alkoholiveron välistä eroa.

Keskimäärin alkoholijuomien valmisteveron veronkorotus on noin 5 prosenttia. Veronkorotuksen vuoksi alkoholijuomien vähittäismyyntihinnat nousevat arviolta keskimäärin 2 prosenttia.
Veronkorotuksen arvioidaan lisäävän verotuloja vuositasolla noin 50 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Jenni Oksanen puh. 029 5530 577, etunimi.sukunimi(at)vm.fi 

Parafiinisen dieselöljyn verotuki poistetaan vaiheittain

Parafiinisen dieselöljyn veronalennuksesta luovutaan vaiheittain. Veronalennus myönnetään nykyisin laatuperusteisesti polttoaineverotuksen yhteydessä ja on 5 senttiä litralta. Alennus poistettaisiin sekä fossiiliselta että uusiutuvalta parafiiniseltä dieselöljyltä. Laatuperusteiseen veronalennukseen ei ole vaikutusta sillä, onko parafiinisen polttoaineen raaka-aine fossiilista tai uusiutuvaa. Muutos lisää liikennepolttoaineista saatavia vuotuisia verotuloja 115 miljoonalla eurolla sen jälkeen, kun alennus on kokonaan poistettu.

Veronalennuksen poistamisen ensimmäinen vaihe toteutetaan 1.1.2021, jolloin parafiinisen dieselöljyn veronalennus pienenee 4 senttiin litralta. Parafiinisen dieselöljyn verotuki pienenee 2 senttiin 1.1.2022. Loput tuesta poistetaan vuoden 2023 alusta.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen puh 029 5530 372, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa korotetaan

Arvonlisäverovelvollisuuden tilikauden liikevaihtoon perustuva alaraja korotetaan 10 000 eurosta 15 000 euroon vuoden 2021 alusta lukien. Muutoksen tarkoituksena on keventää pienyritysten hal-linnollisia velvoitteita. Muutoksen arvioidaan vähentävän valtion verotuloja arviolta noin 20 miljoonalla eurolla vuositasolla.

Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Marja Niiranen, puh. 029 5530 238, [email protected]

Muokattu 5.10. klo 14.25 väliotsikkoa (Tupakkaveroa korotetaan muotoon Tupakkavero nousee).