Hoppa till innehåll
Media

En utredning om Valtoris ledningssystem och organisationskultur som finansministeriet beställt har blivit färdig

finansministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2022 13.05
Pressmeddelande
I bilden byggnad och himmel.

Finansministeriet beställde våren 2022 en utredning om Valtoris ledningssystem och organisationskultur till stöd för sin egen styrande roll och ledandet av Valtori. Utredningen utfördes i huvudsak genom intervjuer.

Avsikten med utredningen var också att stöda Valtori i situationer där organisationskulturen förändras. Utredningen gjordes genom att intervjua 38 personer som representerar Valtoris ledning, chefer och huvudförtroendemän samt kunddelegationens presidium och företrädare för kunderna. Intervjuerna gjordes i maj-juni.

”Utredningen har lyft fram flera viktiga utvecklingsobjekt. Vi har redan målmedvetet tagit itu med utvecklingsobjekten och åstadkommit betydande resultat inom en kort tid”, sade IKT-direktören Jarkko Levasma

Av intervjuerna framgick såväl Valtoris starka sidor som vissa utvecklingsobjekt. De anställda vid Valtori framförde att Valtoris personal är engagerad och ambitiös och att majoriteten av de anställda är stolta över sitt betydelsefulla arbete. De anställda upplever att säkerhetskompetensen och säkerställandet av kontinuiteten ligger på en god nivå och att Valtori är starkt i krissituationer. Som utvecklingsobjekt sågs bland annat ledningssystemet och etableringen av verksamheten efter organisationsförändringen. Förvaltningspraxis, såsom förfarandena i anslutning till beslutsfattande och personalförvaltning och ärendehanteringen i anslutning till anskaffningar bör enligt de intervjuade preciseras så att de överensstämmer med statsförvaltningspraxis. Dessutom borde Valtoris styrningspraxis utvecklas och samordnas. 

Den aktuella utredningen kommer att användas som hjälp vid utvecklingen av finansministeriets styrande roll. 

Utredningen genomfördes av Pirjo Pöyhiä, som tidigare varit verkställande direktör för Palkeet och styrelseordförande för Valtori.
 

Ytterligare information: 
IKT-direktör Jarkko Levasma, tfn 0295 530 117, jarkko.levasma(at)gov.fi