Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen understöder ökad öppenhet och harmonisering av OTC-derivatmarknaderna

Finansministeriet
15.6.2017 13.26
Pressmeddelande

Regeringen understöder EU-kommissionens förslag om ökad öppenhet mellan marknadsaktörer som är verksamma på derivatmarknaderna. Förslagen skulle även lätta på den administrativa bördan.

EU-kommissionen utfärdade den 4 maj förslaget till ändring av förordningen om centrala motparter (EMIR). Förslaget baserar sig på behovet att främja transparensen hos motparter som driver handel på OTC-derivatmarknader och att minska på systemrisker som orsakas av derivatmarknaderna.

Derivaten är finansiella instrument vilkas pris bestäms på basis av värdet av någon annan nyttighet. Handeln med OTC-derivat (over the counter) sker utanför börsen så att parterna direkt kommer överens om villkoren.

Förslaget inkluderar följande frågekomplex:

  • Clearingkravet som gäller OTC-derivatavtal föreslås bli ändrat när det gäller finansiella motparter, såsom banker och värdepappersföretag samt icke-finansiella motparter, såsom till exempel börsbolag.
  • Rapporteringskravet som gäller OTC-derivatavtal föreslås bli ändrat. De viktigaste ändringarna gäller bland annat lindring av börsbolags rapporteringskrav. 
  • Tillsyns-, registrerings- och andra krav som gäller transaktionsregister föreslås bli preciserade, främst med preciseringar av nödvändiga datafält i syfte att förbättra riktigheten hos informationen som rapporteras.

Derivat bör regleras i rätt mån

Regeringen understöder förordningsförslaget och dess målsättningar om att öka transparensen på OTC-marknaderna och att främja finansmarknadsstabilitet. Det är enligt regeringen viktigt att OTC-derivat regleras på ett tillräckligt sätt.

Å andra sidan bör man också se till att regleringen riktas rättvist och i rätt mån mot olika motparter då man bedömer systemriskerna på finansmarknaderna.

Reformerna minskar enligt kommissionens uppskattning på kostnaderna och den onödiga administrativa belastningen mellan marknadsaktörer utan att finansmarkandsstabiliteten äventyras. Kostnadsbesparingarna uppgår enligt kommissionens uppskattning till ungefär en miljard, beroende på marknadsaktören. 

De finländska OTC-marknaderna är förhållandevis små, vilket betyder att flera börsbolag och värdepappersföretag frigörs från clearingkravet. Det är sannolikt att endast ett fåtal kreditinstitut och arbetspensionsbolag gör så stora derivattransaktioner att de uppfyller clearingkravet.

EMIR är ett led i EU-kommissionens åtgärdskomplex som syftar till att främja EU:s sysselsättnings- och tillväxtmål och att stödja målen med EU:s kapitalmarknadsunion.

Regeringen översände torsdagen den 15 juni en U-skrivelse om ärendet till riksdagen. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet.

Regeringens skrivelse publiceras på beslutssidan.

Kommissionens meddelande (på engelska)

Ytterligare information:

Annina Tanhuanpää, Konsultativ tjänsteman, tfn  0295 530 485, annina.tanhuanpaa(at)vm.fi
Stina Oksa, Finanssekreterare, tfn 02955 30173, stina.oksa(at)vm.fi