Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunförsöken har kommit bra i gång

Finansministeriet
4.5.2016 8.45
Pressmeddelande

Under åren 2015–2016 görs det kommunförsök enligt sex olika koncept i sammanlagt 16 kommuner eller grupper av kommuner. Det genomförs 46 separata försök. Försöken har framskridit enligt plan i så gott som alla försökskommuner.

Halvårsvis följs det upp hur försöken framskrider och genomförs. En mellanrapport om läget vid utgången av 2015 blev klar den 10 mars.

I försöken med integrerade verksamhetsmodeller för välfärd görs det sektorsövergripande samarbetet lättare

Förutsättningen för att integrerade verksamhetsmodeller för välfärd ska lyckas är ett vattentätt sektorsövergripande samarbete. Samarbetet i välfärdstjänsterna underlättas genom att det ges en möjlighet att helt eller delvis slå samman individuella serviceplaner som grundar sig på olika bestämmelser.

- Enligt kommunerna gör en gemensam serviceplan det lättare att bedöma och hantera klientens situation i sin helhet. Klienterna har varit nöjda när de har fått service i rätt tid och tjänsterna har blivit mera målinriktade. Snabbare hjälp förebygger behov av tyngre stöd, berättar projektchef Sonja Manssila.

I kommunförsöken med tillsyn över kommunens verksamhet utvecklas tillsynsformerna, verksamhetssätten och samarbetet mellan kommun och tillsynsmyndigheter

I kommunförsöken med tillsyn över kommunens verksamhet utvecklas indikatorbaserad tillsyn, kommunernas egenkontroll och samarbetet mellan kommun och regionförvaltningsverk. Man försöker man ta fram systematiska koncept för tillsynen. När det systematiska tillsynsprogrammet i tillsynskonceptet följs förtydligas processerna och förbättras kvaliteten enligt mellanrapporten. Genom riskförebyggande sänks kostnader som beror på felkorrigeringar och också den elektroniska informationsinsamlingen kan vidareutvecklas inom tillsynen.

I konceptet med boendeservice ligger tyngdpunkten vid ändrade arbetssätt

I tillsynskonceptet och i försöken med boendeservice har personalen i en del försök utnyttjats mera flexibelt mellan olika boendeenheter när det gäller serviceboende med heldygnsomsorg. I försöksobjekten görs det pilotförsök med välfärdsteknologiska tillämpningar, såsom läkemedelsdosering, smarta blöjor, kallelse- och larmsystem samt minnesspel. I personalens nya sätt att arbeta planeras styrningen och vården tillsammans med klienten enligt klientens behov. I försöken är man ute efter metoder hur de lagstadgade uppgifterna kunde skötas ekonomiskt och produktivt i kommunerna utan att tumma på kraven som lagen ställer på tjänsternas innehåll.

Det klientorienterade arbetet, samarbetet med närstående och det interna samarbetet mellan kommunens aktörer har stärkts under försökstiden. Exempelvis i försöket i Liukumäkihemmet i Vanda kan klienten med hjälp av rätta tjänster stegvis övergå också från tyngre service till lättare och vid lyckad rehabilitering kanske tillbaka hem, vilket lättar kommunens kostnader och förbättrar kundens livskvalitet.

I kommunförsöken med ungdomsgaranti stöds uppkomsten av en övergripande process

I kommunförsöket med ungdomsgaranti får ungdomarna stöd och tillsammans med dem bygger man upp servicestigar. Det sektorsövergripande samarbetet har försnabbat klientprocesserna och samarbetet med arbets- och näringsbyrån, FPA och andra som deltar i samarbetsnätverket har ökat.

På kommunförsöksorterna har det uppstått kontaktpunkter med låg tröskel där ungdomar får handledning i att söka utbildning eller arbete och i frågor kring livshantering, såsom hur man hittar en bostad eller sköter skulder och ekonomiska frågor. I kontaktpunkterna eller ”Styrhytterna” får ungdomarna en slags handledare som ser till att saker går framåt. I styrhytterna arbetar sakkunniga från olika områden, såsom socialhandledare, ungdomsarbetare och sakkunniga från arbets- och näringsbyrån.

Försöket med kommunernas och FPA:s samarbete fortsätter i Vanda

I försöket med kommunernas och FPA:s samarbete har mottagandet av ansökningar om utkomststöd och kundrådgivningen fortgått enligt plan i FPA-byråerna i Vanda. Processen för hur ansökningarna går vidare har förtydligats. Försöket ger goda erfarenheter för beredningsarbetet när beviljande och utbetalning av det grundläggande utkomststödet övergår i FPA:s regi i början av 2017.

Gymnasierna i försöket med utbildningstjänster utvecklar administrativt och operativt samarbete

Det administrativa samarbetet mellan gymnasierna i de tre kommuner som deltar i försöket med utbildningstjänster har ökat märkbart. Tungdpunkten i försöket ligger i samanvändning av personal och uppbyggande av nätkurser för studerande vid alla gymnasier.

Lagen om försök som gäller minskning av kommunernas förpliktelser och styrning samt stöd för sektorsövergripande verksamhetsmodeller (Kommunförsökslagen 1350/2014) är i kraft till utgången av 2016. Kommunförsöken stöder en minskning av kommunernas förpliktelser.

Kuntakokeilujen väliraportti 2/2015 kan läsas på finska på adressen vm.fi/raportointi.

Ytterligare information:

Sonja Manssila, projektchef, tfn 02955 30534, fornamn.efternamn(at)vm.fi