Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Åklagarmyndigheten ett ämbetsverk från och med den 1 september 2018.
Koordineringsgruppen för regionalisering bifaller förslaget om att inte göra någon placeringsutredning i samband med åklagarmyndighetens organisationsreform

Finansministeriet
29.11.2017 15.35
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att riksåklagarämbetet och 11 underställda åklagarämbeten görs till ett ämbetsverk. Landet föreslås bli delat i fem åklagardistrikt, vilkas verksamhetsområden motsvarar de nuvarande åklagarämbetenas verksamhetsområdsindelning. Åland föreslås utgöra ett eget åklagardistrikt. Åklagardistrikten ska sköta åklagaruppgifterna inom det egna verksamhetsområdet.

Organisationsreformen har inte någon inverkan på Åklagarmyndighetens nätverk av verksamhetsställen eller antalet anställda. Bestämmelser om riksåklagarens byrås organisation och om åklagardistrikt utfärdas genom förordning av statsrådet.

Riksåklagarens byrå föreslås ersätta det nuvarande riksåklagarämbetet i Helsingfors och agera som ämbetsverkets centrala enhet som i huvudsak sköter centralförvaltningsuppgifter och vissa bestämda åklagaruppgifter. Koncentreringen av stöduppgifterna till riksåklagarens byrå kräver att ca 10 årsverken flyttas från åklagardistrikten till den centrala enheten. Denna administrativa personal skulle dock även i fortsättningen arbeta på olika orter. De anställda som arbetar i med förvaltningsuppgifter i huvudstadsregionen föreslås bli placerade vid riksåklagarens byrå. Koncentreringen av stödtjänster betyder främst att ledningen koncenteras till riksåklagarens byrå. Riksåklagarämbetet flyttade i februari 2017 till nya lokaler som renoverats för riksåklagarämbetets bruk i enlighet med statens lokalitetsstrategi. Justitieministeriet föreslår att riksåklagarens byrå alltjämt ska placeras i Helsingfors.

Justitieministeriet tillsatte den 24 maj 2016 en arbetsgrupp som skulle bereda en förändring av lagstiftningen som gäller åklagarmyndigheten så att åklagarmyndigheten i fortsättningen kunde fungera som ett ämbetsverk indelat i fyra regionala enheter. Arbetsgruppens betänkande var på remiss 21.6.2017 - 18.8.2017. En sammanfattning av utlåtandena gavs ut den 7 november 2017. Avsikten är att överlämna en regeringsproposition med förslag till lag om åklagarmyndigheten till riksdagen vecka 5 nästa år. Utkastet till statsrådets förordning som varit på remiss under 3-27 november sänds till riksdagen för kännedom som en bilaga till regeringspropositionen. Den fortsatta beredningen genomförs vid justitieministeriet nästa vår efter att lagen antagits. Avsikten är att åklagarmyndigheten inleder sin verksamhet som ett enda ämbetsverk den 1 september 2018.

Koordineringsgruppen för regionalisering bifaller justitieministeriets förslag om att inte göra någon placeringsutredning i samband med åklagarmyndighetens organisationsreform.

Ytterligare information:

Koordineringsgruppen för regionalisering

Jari Partanen, statssekreterare, ordförande för koordingeringsgruppen, tfn 040 591 1377, jari.partanen(at)lvm.fi

Hanna-Maria Paakkolanvaara, specialsakkunnig, finansministeriet, koordineringsgruppens sekreterare, tfn 02955 30240, hanna-maria.paakkolanvaara(at)vm.fi
 

Strukturella reformeringen av åklagarmyndigheten:

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet, tfn 02951 50112, miia.ljungqvist(at)om.fi

Mer information på webben: Koordingeringsgruppen för regionalisering: http://vm.fi/sv/regionaliseringen

Finansministeriet Förvaltningspolitiken Staten som arbetsgivare