Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen fastslog innehållet i och målen för Finlands program för hållbar tillväxt

finansministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2021 15.56 | Publicerad på svenska 10.2.2021 kl. 16.24
Pressmeddelande
Finlands program för hållbar tillväxt.

Finlands program för hållbar tillväxt syftar bland annat till att minska utsläppen, öka sysselsättningen och påskynda tillgången till vård.

Ministerarbetsgruppen för hållbar tillväxt satte onsdagen den 10 februari upp målen för Finlands program för hållbar tillväxt. Finansminister Matti Vanhanen är ordförande för arbetsgruppen.

Programmet stöder ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i regeringsprogrammet. Det påskyndar konkurrenskraften, investeringarna, höjningen av kompetensnivån samt forskningen, utvecklingen och innovationerna.
 
Målet med programmet är att

  • minska växthusgasutsläppen
  • öka produktiviteten
  • höja sysselsättningsgraden
  • påskynda tillgången till vård
  • främja regional, social och könsmässig jämställdhet.

Programmet finansieras med medel från EU:s tillfälliga återhämtningsinstrument. Finlands andel av finansieringen beräknas enligt befintlig information vara 2,7 miljarder euro.

Information om finansieringen av EU:s återhämtningsinstrument och programmen

Programmet bygger på fyra pelare

Finlands program för hållbar tillväxt hade ursprungligen sex prioriteringar, men ministerarbetsgruppen preciserade prioriteringarna. Programmet bygger nu på fyra pelare:

1. Grön övergång

Den gröna övergången stöder ekonomiska strukturomvandlingar och ett koldioxidneutralt välfärdssamhälle. Programmet påskyndar lösningar som hjälper att minska utsläppen såväl i Finland som annanstans i världen.

Målet är att göra Finland till ett ledande land i världen inom väte- och cirkulär ekonomi, bioprodukter med högt förädlingsvärde samt utsläppsfria energisystem och andra klimat- och miljölösningar. Dessutom strävar man efter att förbättra energieffektiviteten och påskynda övergången till fossilfri trafik och uppvärmning. Målen främjas bland annat genom satsningar i forskning och åtgärder som mobiliserar så många investeringar som möjligt i grön övergång och som skapar övergripande lösningar på marknaden.

2. Digitalisering

Programmet stärker digitaliseringen och dataekonomin inom den offentliga och privata servicen så att produktiviteten och kostnadseffektiviteten förbättras. Programmet gör trygga vardagliga tjänster tillgängliga för människor i hela landet.

Målet är att skapa en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för företagen och att lyfta Finland till världens ledande land när det gäller att producera datadrivna tjänster i det digitala samhället och säkra lösningar för dem. Lösningar som främjar digitaliseringen av trafiken tas i beaktande i arbetet. Programmet stärker samhällets digitala övergång genom åtgärder som påskyndar digitaliserings-, teknik- och datainvesteringar.

3. Sysselsättning och kompetens

Programmet höjer sysselsättningsgraden och kunskapsnivån i syfte att påskynda en hållbar tillväxt. Avsikten är bland annat att förnya tjänsterna för jobbsökning i en mera kundorienterad riktning och att utnyttja digitaliseringen i samband med dem. Arbetsbaserad invandring och integration görs smidigare och välbefinnandet i arbetet samt sysselsättningen av partiellt arbetsföra främjas. Den långsiktiga tillväxten främjas genom att kompetensnivån hos såväl unga som vuxna höjs. Det skapas fler möjligheter till kontinuerligt lärande så att studerandet inte är bundet till en viss plats.

Programmet stärker den gemensamma användningen av forskningsinfrastrukturer och ökar forsknings- och utvecklingsintensiteten, vilket ökar tillväxten också på längre sikt.

Målet är att påskynda förnyelse, återhämtning och hållbar tillväxt inom de sektorer som drabbats hårdast av krisen, dvs. turismen, den kreativa ekonomin och evenemangssektorn. I detta arbete strävar man efter innovationer och utnyttjande av forskningsdata.

4. Social- och hälsovårdstjänster

Programmet påskyndar förnyelsen av strukturer och tjänster inom social- och hälsovården. Målet är att göra tjänsterna tillgängliga för alla och att förnya dem kostnadseffektivt och människoorienterat. Strukturreformen av tjänster stöds genom informations- och kommunikationstekniska reformer.
 
Tillgången till vård ska försnabbas i hela landet när nya verksamhetssätt tas i bruk. Vårdgarantin för primärvården främjas så att också mental hälsa ingår.
 
Avsikten är att avveckla den vård-, rehabiliterings- och serviceskuld som uppkommit under coronakrisen genom att förnya verksamhetsmodellerna och att ta i bruk nya digitala tjänster.

Beredarna hör intressentgrupper

Nästa steg är att programberedarna samråder med berörda parter om hur eventuella projekt bör prioriteras.

Finansministeriet ordnar samarbetsmöten på webben, av vilka den första hålls torsdag den 11 februari. Till evenemangen inbjuds ett stort antal aktörer från landskapen och regionerna, näringslivet samt social- och hälsovårds-, sysselsättnings- samt utbildnings- och forskningssektorn.

Finland skickar den 15 mars en preliminär version av planen för programmet för hållbar tillväxt till EU-kommissionen och en slutlig version den 29 april. 

Ytterligare information:

Maria Kaisa Aula, statssekreterare, tfn 050 530 9697, mariakaisa.aula(a)vm.fi
Laura Vartia, finansråd, tfn 029 5530 228, laura.vartia(at)vm.fi