Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förordning
Statsrådet utfärdade en förordning om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som inledde sin verksamhet vid ingången av året

Finansministeriet
30.1.2020 15.03
Pressmeddelande

Statsrådets förordning om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata innehåller bland annat bestämmelser om styrningen av verket, vissa uppgifter och verksamhetsställen.

Statsrådet utfärdade en förordning om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata den 31 januari. Förordningen verkställer den organisationsreform där Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland sammanslogs till en ny helhet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sköter bland annat civilvigslar, namn- och adressändringar samt förmyndar- och intressebevakningsfrågor.

Myndigheten inledde sin verksamhet 2020-01-01. Lagen om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som på ett centralt sätt genomför organisationsreformen, trädde i kraft samtidigt.

Statsrådets förordning innehåller bestämmelser om styrningen av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, vissa av myndighetens uppgifter, behörighetsvillkor samt myndighetens verksamhetsställen.

Finansministeriet styr och övervakar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhet. En del av myndighetens uppgifter omfattas av justitieministeriets förvaltningsområde. Ministerierna förhandlar enligt förordningen sinsemellan om sådana utvecklings- och lagstiftningsprojekt som gäller ämbetsverket där justitieministeriet svarar för beredningen av lagstiftningen. Målet är att ministerierna genom ömsesidigt styrningssamarbete ska kunna svara på utmaningarna i ämbetsverkets föränderliga verksamhetsmiljö.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas uppgifter omfattar enligt statsrådets förordning medborgarrådgivning, utveckling av tillvägagångssätt och praxis i fråga om användarstödet för digitala tjänster samt sakkunniguppdrag och tjänster inom informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har enligt förordningen verksamhetsställen på 36 orter. Avsikten är att möjligheterna till kundbesök förblir oförändrade även efter organisationsreformen.

Förordningen träder i kraft 2020-02-01.

Ytterligare information:

Isamaria Mäkiaho, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30219, isamaria.makiaho(at)vm.fi
Irja Peltonen, informationsdirektör, tfn 02955 30138, irja.peltonen(at)vm.fi