Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Fyra alternativ att utveckla strukturerna och uppgiftsfördelningen inom statens regionförvaltning

finansministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2022 10.02
Pressmeddelande

Det är möjligt att utveckla statens regionförvaltning utifrån den nuvarande strukturen eller så kan det göras mer omfattande strukturella ändringar, såsom att slå samman ämbetsverk eller överföra uppgifter. Alternativen som ingår i utredningen kan i fortsättningen användas som kunskapsunderlag när följande regering fattar beslut om strukturer. En mer djupgående reform av regionförvaltningen kräver en tillräckligt lång planerings- och genomförandetid som i regel löper över flera år. Utredningen gavs ut den 3 maj.

Statens regionförvaltning omfattar regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna, NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (KEHA) och Statens ämbetsverk på Åland.

"Utredningen ger en klar bild av möjligheterna att utveckla regionförvaltningen. Det är viktigt att regionförvaltningen betjänar regionerna och människorna på bästa möjliga sätt även när omvärlden förändras. Detta är ett bra underlag för reformen", säger kommunminister Sirpa Paatero

Utvecklingsalternativen är att 

  • utvecklingen sker utifrån den nuvarande strukturen    
  • ämbetsverken inom regionförvaltningen blir större och fördelningen av uppgifterna blir tydligare
  • ämbetsverken slås samman till landsomfattande ämbetsverk
  • uppgifter överförs till förvaltningsområdesspecifika och/eller tvärsektoriella ämbetsverk inom centralförvaltningen

En förvaltningsområdesspecifik eller en tvärsektoriell reform och på regional eller på landsomfattande nivå? 

Utredningen innehåller inte någon helt ny modell som radikalt skiljer sig från den gällande modellen. Regionförvaltningen består av tvärsektoriella regionala ämbetsverk. Om största delen av regionförvaltningens uppgifter och ämbetsverkens behörighet i princip inte kommer att ändras, blir det inte några förändringar i den här modellen heller.  

Om man däremot i framtiden börjar organisera regionförvaltningens uppgifter på ett sätt som klarare och bredare bygger på riksomfattande behörighet, finns det inte längre kvar någon tydlig verksamhetsidé eller något klart uppgiftsinnehåll i regionförvaltningens struktur som går att motivera i den bemärkelse och omfattning som i dag.

När man planerar ändringar, bör man beakta bland annat de förändringar som sker i omvärlden

Alla utvecklingsalternativ har starka och svaga sidor. De viktigaste frågorna när man diskuterar de olika utvecklingsalternativen är bland annat utmaningarna med tillräckliga resurser, uppgiftsspecifika behov, reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och överföringen av sysselsättningstjänsterna till kommuner.

Förändringar innebär alltid risker bland annat med tanke på verksamhetens resultat, tjänster och personalresurser. Det är viktigt att beakta detta när man överväger när, i vilken omfattning och på vilket sätt man ska reformera strukturen. Dessa aspekter bör man beakta särskilt om man går in för en mer omfattande omstrukturering. Projektet för att planera och genomföra en grundligare reform av ämbetsverksstrukturen bör löpa åtminstone över en regeringsperiod.

I regionförvaltningens omvärld finns det dessutom ovanligt många osäkerhetsfaktorer just nu, till exempel covid-19 och konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina.

Utredningen gäller utöver ämbetsverken inom regionförvaltningen verkens kontakter till de styrande myndigheterna inom centralförvaltningen, det vill säga Livsmedelsverket, Säkerhets- och kemikalieverket, Trafikledsverket, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Konkurrens- och konsumentverket och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Mer information:
Antti Kotti, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 160 548, antti.kotti(at)gov.fi 
Päivi Nerg, understatssekreterare, tfn 0295 530 149, paivi.nerg(a)gov.fi 
Mikko Saarinen, finansråd, tfn 0295 530 047, mikko.saarinen(at)gov.fi