Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredningsrapport föreslår åtgärder genom vilka kommuner med exceptionella administrativa svårigheter kunde klara sig

Finansministeriet
25.4.2016 15.05 | Publicerad på svenska 26.4.2016 kl. 9.57
Pressmeddelande

Kari Prättälä hade i uppdrag att utreda eventuella bestämmelser i kommunallagen som gör det möjligt att ingripa i situationer där en kommuns förmåga att fatta beslut och därigenom beslutsfattandets trovärdighet och pålitlighet försvagats på grund av jävighetsbestämmelser och brottsutredningar.

Han skulle även utreda bestämmelser för situationer där en kommun eller medlemmarna i dess organ låtit bli att iaktta jävighetsbestämmelser eller andra bestämmelser som avser att trygga beslutsfattandet i kommunen.

Allmänna bestämmelser som gäller alla kommuner

I utredningsrapporten föreslås en allmän ändring i kommunallagen som gäller samtliga kommuner och samkommuner, och som kan tillämpas på eventuella framtida administrativa krissituationer. Utredningsrapporten har skrivits i form av en regeringsproposition.

Kommunala myndigheter ska i första hand själva utreda och lösa sina problem

Utgångspunkten i de föreslagna bestämmelserna är i enlighet med det kommunala självstyret att kommunens förtroendevalda och de kommunala myndigheterna själva utreder orsakerna till problemen och fattar beslut genom vilka problemen kan åtgärdas.

I ett läge där medlemmar i kommunala organ är föremål för brottsutredning som gäller tjänstebrott bör förtroendevalda i första hand själva bedöma om det är möjligt att fortsätta i förtroendeuppdraget under brottsutredningens gång. Detta föreslås även bli poängterat i kommunallagen: fullmäktige ska ha möjlighet att avstänga en förtroendevald från uppdraget om denne inte själv meddelar sin avgång.

Kommunerna föreslås få skyldighet att avstänga en förtroendevald från förtroendeuppdraget om det med tanke på det misstänkta brottets allvar, eventuell upprepning och andra faktorer är nödvändigt för säkrandet av det kommunala beslutsfattandets trovärdighet och pålitlighet.

I stället för kommunstyrelsen ska man enligt förslaget kunna utse ett tillfälligt utskott för skötseln av sådana uppgifter där de förtroendevaldas jävighet är så pass omfattande att kommunfullmäktiges handlingsförmåga inte kan tryggas med hjälp av ersättare.

Utredningsförfarande för kommuner som drabbats av exceptionella administrativa problem

I propositionen föreslås bestämmelser om utredningsförfaranden för kommuner som drabbats av exceptionella administrativa problem. Bestämmelsen är nödvändig i situationer där problemen anhopas och läget inte längre kan åtgärdas genom enskilda klagomål eller klagan. Sådana situationer kan vara till exempel situationer där flera beslut överklagats samtidigt eller där ett stort antal kommunala beslutsfattare är föremål för en brottsutredning, och där kommunen inte vidtagit åtgärder för att återställa en förvaltning som uppfyller lag och god förvaltningssed.

Finansministeriet föreslås kunna kunna utse en utredare eller en utredningsgrupp för utredningen av administrationen i en kommun som drabbats av exceptionella administrativa problem.

Utredarens eller utredargruppens åtgärdsförslag ska i det första skedet behandlas av den berörda kommunen. Fullmäktige ska sedan behandla utredarens eller utredningsgruppens åtgärdsförslag inom en av finansministeriet fastslagen tidsfrist, som kan vara högst två månader.

Efter att kommunen behandlat frågan ska finansministeriet vid behov ha rätt att besluta om åtgärder genom vilka kommunen kan korrigera uppenbarligen lagstridiga förfaranden eller handlingssätt och upprätta en lagenlig förvaltning och verksamhet.

Ministeriet föreslås också få möjlighet att avstänga förtroendevalda från förtroendeuppdrag. Förutsättningen är att kommunen ska vara föremål för utredning, och att fullmäktige inte beslutat om avstängning, även om det i princip varit skyldigt att göra det.

Tillräcklig information om förundersökningar

Utredningsrapporten föreslår en utvidgning av kommunens rätt att få information om anhängiga tjänstebrottsutredningar. Varken kommunen eller finansministeriet får i dagsläget tillräckligt med information om förundersökningar. I framställningen föreslås att den i förundersökningslagen avsedda anmälningsskyldigheten och rätten att anmäla om förundersökningar i de nämnda fallen skulle gälla förutom tjänsteinnehavare även kommunala förtroendevalda.

Kari Prättälä: Kunnan hallinnon poikkeukselliset vaikeudet – kunnan omat toimet vai selvitysmenettely? (på finska)

Ytterligare information:

Kari Prättälä, utredare, tfn 0500 606873
Auli Valli-Lintu, regeringsråd, tfn 02955 30079, förnamn.efternamn(at)vm.fi

Kommunärenden