Alkoholskatten

Alkoholbeskattningen omfattar öl, vin och andra alkoholdrycker som tillverkats genom jäsning, mellanprodukter samt drycker innehållande etylalkohol. Alkoholdrycker som tillverkats genom jäsning är till exempel cider- och long drink -drycker. Med mellanprodukter avses drycker med en alkoholhalt på högst 22 volymprocent, och som inte är öl, vin eller andra drycker som framställts genom jäsning, t.ex. vin med tillsatser. Beskattningen av alkoholdrycker är baserad på lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994).

År 2018 inbringade alkoholskatten 1 472 miljoner euro.

Punktskatten på alkohol och alkoholdrycker är en av de harmoniserade skatterna i EU. Bestämmelser om alkoholbeskattningens struktur, beskattade produkter och definitioner av dem finns i rådets direktiv 92/83/EEG. Bestämmelser om minimiskatter på alkoholdrycker finns i rådets direktiv 92/84/EEG om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker. Medlemsstaterna kan dock tillämpa högre skattesatser än miniminivån.

Beskattningen har fiskala mål och folkhälsomål

Skattesatserna sänktes med i snitt 33 procent 2004. Syftet var att styra alkoholkonsumtionen till produkter som beskattas i Finland och bort från införd alkohol. Därefter har skatten höjts flera gånger av fiskala skäl och i syfte att förebygga negativa konsekvenser för folkhälsan som alkohol orsakar.

DIAGRAM 1: Utvecklingen av alkoholskattens nivåer

Alkoholskatten sänktes 2004. Sedan 2007 har skatten höjts flera gånger.

Höjningarna av alkoholskatten har bidragit till att minska den totala alkoholkonsumtionen, vilket i sin tur också har minskat alkoholens negativa effekter. Den totala konsumtionen av alkoholdrycker i Finland har varit nedåtgående sedan 2007. När alkoholskattnivåer definieras det är också viktigt att beakta samband mellan den inhemska prisnivån på alkoholdrycker och resandeinförseln. Risken är att en stor skattehöjning ökar inte bara den lagliga resandeinförseln utan också den olagliga langningen i hemlandet av alkohol som förts in genom resandeinförsel.

Skattehöjning av alkoholskatt och skattenivåer

Vid ingången av 2019 höjdes alkoholskatterna. Höjningen gäller alla dryckesgrupper, dock med en lätt betoning på andra än starka alkoholdrycker.

Alkoholskattens nivå anges antingen per liter färdig dryck eller i cent per liter etylalkohol. Skattesatserna som gäller fr.o.m. 1.1.2019 är följande:

  • öl 36,50 cent/centiliter etylalkohol
  • sprit 48,80 cent/centiliter etylalkohol
  • För vin, annan genom jäsning tillverkad alkoholdryck och mellanprodukter anges skattesatsen per liter färdig dryck. Till exempel för vin med 15–18 volymprocent alkohol är skatten 397 cent per liter färdig alkoholdryck.

Rabatt för småbryggerier

Sedan 1995 har finländska småbryggerier haft rätt till en skattereduktion. För brygger som producerar under 15 miljoner liter öl per år är skatten reducerad stegvis med 10–50 procent upp till 10 miljoner liter av produktionsvolym. Syftet är att stödja och stimulera lokal ölproduktion och kompensera småbryggerier för kostnadsskillnaderna mellan stora och små bryggerier. I Finland finns det cirka 100 småbryggerier som är berättigade till den lägre skatten. Skattestödet för småbryggerier är ungefär 13 miljoner euro varje år.

Mera information om alkoholskatten (Skatteförvaltningen)

Om du har frågor om enskilda skatteärenden ber vi dig kontakta Skatteförvaltningen.