FI SV

Selvitys valtion työpaikkakehityksestä alueilla valmistunut

Valtiovarainministeriö 24.2.2017 12.00
Tiedote
Selvitys valtion työpaikkakehityksestä alueilla valmistunut

Alueellistamisen koordinaatioryhmä luovutti valtion työpaikkojen sijoittumista alueille koskevan selvityksensä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle 24. helmikuuta. Selvityksessä tarkastellaan valtion budjettitalouden henkilötyövuosien kehitystä vuosina 2010 - 2015 sekä toimipaikkojen toteutettuja ja suunnitteilla olevia muutoksia maakunnittain ja kunnittain.

Selvityksen taustalla on ministeri Vehviläisen pyyntö valtion työpaikkojen sijoittumisen kokonaiskuvasta. Taustalla on ministerin huoli siitä, että yksittäiset toimipisteitä koskevat päätökset kasaantuvat samoille alueille ja kunnille eikä kokonaisvaikutuksista ole ollut selvää kuvaa,

Julkaistu selvitys osoittaa, että valtion työpaikkojen vähennystä on tapahtunut lähes kaikilla hallinnonaloilla. Erityisen suurta väheneminen on ollut puolustusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja sisäministeriön hallinnonaloilla. Myös toimipaikkaverkostot ovat tiivistyneet lähes kaikilla hallinnonaloilla.

Selvityksen perusteella voidaan maakuntatasolla todeta, että Uudenmaan maakunnassa suhteellinen osuus työpaikoista on kasvanut, vaikka lukumääräisesti valtion työpaikat ovat Uudellamaalla vähentyneet eniten. Kuntien näkökulmasta erityisesti maakuntien toiseksi ja neljänneksi suurimpiin sekä tätä pienempiin kuntiin on kohdistunut merkittävä osuus vuosina 2010 - 2015 tapahtuneista henkilötyövuosivähennyksistä. Toimipaikkaverkostojen keskittyminen on näkynyt valtion virastojen ja laitosten poistumisena kokonaan erityisesti niistä kunnista, joissa on ollut jo vuoden 2010 lähtötilanteessa vain yksi tai kaksi toimipaikkaa jäljellä.

Toimipisteiden keskittymiseen suurimpiin kaupunkeihin on vaikuttanut merkittävästi myös palveluiden ja tuotantotapojen sähköistyminen. Selvityksen mukaan viranomaisten yhteistyö julkisen hallinnon asiakaspalvelussa voisi tarjota ratkaisumalleja ja mahdollisuuksia, joita ei ole vielä toistaiseksi osattu täysimääräisesti hyödyntää.

Alueellistamisen koordinaatioryhmä suosittaa, että hallitus arvioisi valtion työpaikkakehitystä aluekehityksen näkökulmasta. Erityisesti tulisi arvioida maakuntien toiseksi ja kolmanneksi suurimpien kaupunkien mahdollisuudet toimia seutujensa palvelukeskuksina. Lisäksi koordinaatioryhmä esittää suosituksia ministeriöissä tapahtuvaan alueellistamisasioiden valmisteluun, alueellistamislainsäädännön uudistamistarpeiden arviointiin sekä valtion viranomaispalveluihin kohdistuvan palvelutarpeen muutokseen liittyen.

Ministeri Vehviläinen: Päätöksissä oltava johdonmukainen ja pitkäjänteinen

Alueellistamisen vastuuministeri kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen totesi selvitystä vastaanottaessaan, että ”Selvitys tuo tärkeää faktatietoa alueellistamista koskevan keskustelun pohjaksi. Olen kuitenkin huolissani alueellistamisen johdonmukaisuudesta ja pitkäjänteisyydestä. Erityisesti Fimean tapauksessa on täysin kohtuutonta, että jo tehtyjä päätöksiä pyritään myöhemmin kumoamaan. Valtion työpaikkojen sijoittumista alueille on hoidettava pitkäjänteisesti.”

Selvitykseen piiriin kuuluvien valtion budjettitalouden virastojen ja laitosten henkilötyövuositoteuma oli vuonna 2010 yhteensä 81 198 ja vuonna 2015 yhteensä 72 504 henkilötyövuotta. Vähenemää vuosien välillä oli siten 8 694 henkilötyövuotta ja 10,8 prosenttia. Näistä kokonaismääristä oli Uudenmaan maakunnan osuus 31 473 henkilötyövuotta ja 38,8 prosenttia vuonna 2010 ja 29 523 henkilötyövuotta ja 40,7 prosenttia vuonna 2015.

Alueellistamisen koordinaatioryhmän selvitys

Lisätietoa alueellistamisen koordinaatioryhmän toiminnasta: vm.fi/alueellistaminen

Lisätietoja:

Koordinaatioryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Jari Partanen, puh. 040 591 1377, jari.partanen(at)lvm.fi
Koordinaatioryhmän sihteeri, neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, puh. 02955 30047, mikko.saarinen(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Hallintopolitiikka Valtio työnantajana