Hoppa till innehåll
Media

Konjunkturgruppen för byggbranschen:
Det goda konjunkturläget inom byggandet håller på att ebba ut – produktionen minskar i år och nästa år

finansministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2019 11.00
Nyhet

Byggproduktionen ligger i år nära den nuvarande nivån eller minskar med högst två procent jämfört med året innan, bedömer konjunkturgruppen för byggbranschen i sin rapport som ges ut den 14 oktober. Nästa år minskar byggproduktionen med 1,5 –3,5 procent.

Under första hälften av 2019 inleddes många nya byggprojekt. Det livliga byggandet fortsätter också i slutet av året. Antalet nya byggnadsprojekt har dock gradvis sjunkit, eftersom antalet beviljade bygglov har minskat. Den fortsatta ekonomiska tillväxten och de låga räntorna stöder efterfrågan på byggande. Det finns inte plötsliga sänkningar i byggnadsprojekt inom synhåll.

Byggandet av nya flervåningshus väntas minska snabbt, eftersom byggnadstillstånden för flervåningshus har minskat med nästan 20 procent under januari–juli. Antalet påbörjade byggen håller på att återgå i riktning mot en hållbar efterfrågan. Konjunkturgruppen för byggbranschen bedömer att man börjar bygga 37 000–38 000 nya bostäder 2019. År 2020 kommer det att finnas tusentals färre påbörjade bostäder.

Också byggandet av produktionslokaler beräknas minska i år. Byggloven för produktionslokaler har minskat med knappt tio procent under januari–juli. Ett undantag utgörs av industrin, som aktivt investerat under innevarande år. Också byggandet av social- och hälsovårdens byggnader och så kallade samlingsbyggnader är livligt. Samlingsbyggnader är t.ex. idrottsbyggnader.

Den trendmässiga ökningen av renoveringsbyggandet har avmattats klart under de senaste åren. Konjunkturgruppen för byggbranschen förutspår att renoveringsbyggandet kommer att öka med ca 1,5 procent under de närmaste åren. Också mark- och vattenbyggandet beräknas öka både i år och nästa år i och med att de offentliga projekten ökar.

Prisutvecklingen inom byggandet beräknas bli jämnare när antalet byggprojekt som inleds minskar. Även kostnadsökningen för infrastrukturbyggandet har avstannat, i synnerhet till följd av att oljepriset sjunkit.

Konjunkturgruppen för byggbranschen bedömer att sysselsättningen inom byggbranschen kommer att minska under nästa år i och med att byggproduktionen minskar.

Byggandet 2019–2020 (på finska)

Ytterligare information:

Sari Sontag, finansråd, tfn 02955 30181, sari.sontag(at)vm.fi

Konjunkturgruppen för byggbranschen, som leds av finansministeriet, uppskattar konjunkturutvecklingen inom bostads-, infrastruktur- och renoveringsbyggandet. Konjunkturgruppen för byggbranschens rapporter behandlar branschens konjunkturläge i hela landet och delvis även på regional plan. Läget granskas med tanke på volymer, priser, kostnader, finansiering samt sysselsättning och åtgången av byggmaterial. Konjunkturgruppen behandlar strukturella frågor i anslutning till byggandet och långsiktiga förändringsbehov. Gruppen utfärdar även rekommendationer i syfte att säkerställa en balanserad utveckling inom byggbranschen.