Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriet utreder enhetlig praxis för statsunderstöd

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2020 12.58
Pressmeddelande

I finansministeriets statsunderstödsprojekt utreds det hur understödspraxis kunde förenhetligas vid de ministerier som beviljar statsunderstöd ur avkastningen av penningspel. Målet är att föreningar ska kunna ansöka om statsunderstöd på ett smidigare sätt än tidigare.

Jord- och skogsbruksministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet beviljar föreningar statsunderstöd ur avkastningen av penningspel. En sektion som är verksam inom finansministeriets projekt Utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten har utrett ministeriernas olika praxis för statsunderstöd och lagt fram preliminära förslag för att förenhetliga dem. Sektionens uppgift baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marinis regering (2019).

Sektionen föreslår t.ex. att 

  1. man fastställer gemensamma bedömnings- och ansvarskriterier för beviljande av verksamhetsunderstöd för föreningar 
  2. de ministerier som beviljar statsunderstöd ur avkastningen av penningspel förenhetligar sina statsunderstödsprocesser, inklusive nödvändiga uppgifter och att
  3. man utreder under vilka förutsättningar olika finansieringskällor för föreningarnas verksamhet kan samordnas.

Målet är att föreningar ska kunna ansöka om statsunderstöd på ett smidigare sätt än tidigare. Avsikten är också att utveckla samarbetet mellan statsbidragsmyndigheterna, tjänsterna för dem som ansöker om statsunderstöd och civilsamhällets livskraft. I den sektion som lade fram förslagen finns också särskilt utsedda företrädare för det civila samhället.

Sektionen har sammanställt alla sina preliminära förslag till en halvtidsrapport som förhoppningsvis ger upphov till en öppen, omfattande och givande diskussion. Sektionen beaktar till exempel ministeriernas och andra statsunderstödsmyndigheters samt statsunderstödssökarnas utlåtanden när den bereder sina förslag och sin slutrapport som publiceras i maj 2021. 

Finansministeriet sände sektionens mellanrapport på remiss tisdagen den 15 december. Remisstiden går ut den 31 januari 2021.

Ytterligare information: 

Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 348, niklas.wilhelmsson(at)om.fi
Mikko Lehtonen, specialsakkunnig, tfn 0295 516 0197, mikko.lehtonen(at)vm.fi