Hoppa till innehåll
Media

Remissbehandling
Förslag till speciallagstiftning om automatiserat beslutsfattande i beskattnings- och tullärenden på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2022 13.55
Pressmeddelande

Finansministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande i beskattnings- och tullärenden. Remissbehandlingen pågår till den 29 juli på Lausuntopalvelu.fi.

Ett av målen i regeringsprogrammet är att främja digitaliseringen genom att utveckla författningsmiljön. Justitieministeriet bereder allmän lagstiftning som möjliggör automatiserat beslutsfattande inom förvaltningen så att i synnerhet grundlagens och förvaltningslagens krav på god förvaltning, behandling av förvaltningsärenden, lagbundenhet i myndigheternas verksamhet och tjänsteansvar kan tillgodoses.

Genom den proposition som sänts på remiss avviker man till vissa delar från den allmänna lagstiftningen. Automatiskt avgörande ska dock vara möjligt endast om de allmänna förutsättningar för automatiserat avgörande av ett ärende som föreslås i förvaltningslagen är uppfyllda.

Målet är att möjliggöra Skatteförvaltningens automatiserade beslutsfattande i fråga om påförande av påföljd, behandling av begäran om omprövning och i vissa andra ärenden där det inte är tillåtet enligt de bestämmelser som föreslås i förvaltningslagen. För Tullens del är målet att möjliggöra automatiserat beslutsfattande i de fall som gäller begäran om omprövning och för Transport- och kommunikationsverkets del automatiserat beslutsfattande när det gäller påförande av påföljder. 

Syftet med propositionen är dessutom att öka de skattskyldigas rättsskydd vid förfarandet för påförande av förseningsavgift för skatter som betalas på eget initiativ och att förenhetliga Skatteförvaltningens förfarande vid beslut om registrering och skatteperioder.  

Utkastet till regeringsproposition sändes på remiss den 2 juni. Remisstiden går ut den 29 juli. 

Mer information:
Pia Kivimies, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30183, pia.kivimies(at)gov.fi
Pertti Nieminen, specialsakkunnig, tfn 02955 30461, pertti.nieminen(at)gov.fi