Hoppa till innehåll
Media

Begäran om utlåtande
Lagändringar förbättrar användningen av statistiskt material för forskning

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2021 10.03
Pressmeddelande

Målet är att utveckla systemet för att lämna ut statistiskt material för forskning och förbättra riksdagens tillgång till information.

Finansministeriet föreslår ändringar i statistiklagstiftningen. Statistikcentralen ska få rätt att upprätthålla en forskar- och materialtjänst. Statistikcentralen ska också få rätt att för vetenskaplig forskning och utredningar om samhällsförhållanden ta emot, behandla, sammanställa, förvara, tillhandahålla och lämna ut även sådant material som inte nyttjas i statistikföringen eller används i statistikproduktionen (till exempel administrativa register).

Ändringarna i lagen om Statistikcentralen tillgodoser särskilt universitetens, yrkeshögskolornas, forskningsinstitutens och tankesmedjornas behov. Ett ytterligare mål är att förbättra riksdagens tillgång till information och stärka riksdagens ställning när det gäller att övervaka uppförandekoden som kompletterar EU-förordningen om europeisk statistik. 

Statsrådets eller ministeriernas ansökan om tillstånd för att få använda statistiskt material för forskning ska i fortsättningen låtas gå före andra statsförvaltningsmyndigheters tillståndsansökningar, och ansökan ska behandlas utan ogrundat dröjsmål.

För att indirekt stärka Statistikcentralens verksamhetsförutsättningar och för att förbättra förutsättningarna för datainsamling föreslås det ändringar även i statistiklagen så att Statistikcentralens rätt att få information för statistiska ändamål från vissa andra myndigheter ska utvidgas. 

Finansministeriet sände lagförslagen på remiss den 7 december. Remisstiden går ut den 14 januari 2022. Regeringen ska överlämna en proposition till riksdagen våren 2022. Lagändringarna avses träda i kraft senast den 1 januari 2023.

Ytterligare information:

Ilkka Harju, lagstiftningsråd, tfn 02955 30215, ilkka.harju(at)gov.fi

Mikko Spolander, avdelningschef, överdirektör, tfn 02955 30006, mikko.spolander(at)gov.fi

Minna Sneck, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30299, minna.sneck(at)gov.fi