Hoppa till innehåll
Media

Samarbetet mellan kommunerna och staten förädlades till lösningar som förbättrar den digitala säkerheten

finansministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2022 11.49 | Publicerad på svenska 6.6.2022 kl. 12.05
Nyhet

Praktiska frågor och utmaningar som hänför sig till digital säkerhet löstes inom kommunernas och statens gemensamma förädlingsprojekt våren 2022. Det projekt som nu genomfördes för andra gången genererade förslag till lösningar och framsteg i fråga om utmaningar som gällde säkra digitala kommunikationsverktyg, kommunernas digitala säkerhet och anordnandet av de i informationshanteringslagen avsedda minimiåtgärderna i kommunerna.

Finansministeriet och Kommunförbundet genomförde kommunen-staten -förädlingen tillsammans med andra aktörer som en del av genomförandet av strategin för den offentliga förvaltningen.

Förädlingsprojektet gick in för ärenden som ofta saknar tydliga ansvariga myndigheter och aktörer. Detta slags samarbete blir allt viktigare när uppgifter överförs från kommunerna till de nya välfärdsområdena. 

Informationshanteringslagen förpliktar kommunerna att vidta minimiåtgärder

Kommunerna måste före ingången av 2023 uppfylla de krav på informationssäkerhet som ingår i den informationshanteringslag som trädde i kraft 2020. Kommunerna har önskat ytterligare stöd för att kunna uppnå målen. Ordnandet av en tillräcklig digital säkerhet är en utmaning särskilt i de mindre kommunerna.  Välfärdsområdena kan dessutom leda till att en del av kommunernas informationssäkerhetskompetens överförs till välfärdsområdena.

Under förädlingen identifierades fem uppgifter som hänför sig till informationshanteringslagen och som kommunen har fullt ansvar för samt de fem lättaste och mest utmanande informationssäkerhetsuppgifter som hänför sig till genomförandet av informationshanteringslagen. 

Gemensamt erbjudna tjänster som stöder digital säkerhet skapar  kostnadsbesparingar i kommunerna 

Vid förädlingen bearbetade man gemensamma e-säkerhetsstödjande tjänster för kommunerna.  När man upphandlar eller planerar digitala lösningar i samarbete mellan olika aktörer kan man i bästa fall uppnå betydande kostnadsbesparingar. Dessutom kan lösningarnas kvalitet förbättras då resurserna riktas till en gemensam lösning i stället för många mindre lösningar. 

När det gäller identifierade tjänster som hänför sig till digital säkerhet funderade gruppen över förutsättningarna att genomföra dem som en enda tjänst.  Det noterades under förädlingens gång att genomgången av lagstiftningen och kommunernas behov borde kartläggas noggrannare skilt för varje tjänst.

Ett säkert digitalt kommunikationsverktyg för samarbetet mellan myndigheter och kunder 

Sysselsättnings- och socialväsendet bedriver sektorsövergripande samarbete mellan flera aktörer. Kommunerna och FPA har till exempel gemensamma kunder som är föremål för gemensam behandling av kunduppgifter. Arbetet försvåras av att aktörerna för närvarande inte har något gemensamt, informationssäkert verktyg. 

Förädlingen resulterade i ett gemensamt mål om ett informationssäkert och kund- och användarorienterat kommunikationssystem. Detta skulle till exempel förbättra kvaliteten på kundservice. Om olika myndigheter använde det nya kommunikationssystemet i större omfattning skulle det hjälpa att identifiera kundernas behov av unika tjänster och förmåner. Systemet skulle dessutom stöda service i rätt tid då alla myndigheter som berörs av ärendet kan diskutera sinsemellan. Kunden får korrekta förmåner och korrekt service i rätt tid.

Mer information: 
Eeva Kaunismaa, projektchef för strategin för den offentliga förvaltningen, finansministeriet, eeva.kaunismaa(at)gov.fi
Elisa Kettunen, lösningschef, utvecklingschef för digitalisering i kommunerna, Kommunförbundet, elisa.kettunen(at)kuntaliitto.fi