Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet beslutade om välfärdsområdenas fullmakt att uppta lån för 2023

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2022 14.07
Pressmeddelande

Statsrådet beslutar årligen om välfärdsområdets fullmakt att uppta långfristiga lån. Välfärdsområdet får uppta lån till det belopp som anges i beslutet för att finansiera investeringar enligt investeringsplanen.

Statsrådet beslutade också om HUS-sammanslutningens fullmakt att uppta lån, som grundade sig på samkommunen HNS budget- och bokslutsuppgifter.

Stora skillnader i fullmakterna att uppta lån

De lånebelopp som överförs från samkommunerna för sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten till välfärdsområdena varierar stort och därför varierar även välfärdsområdenas fullmakter att uppta lån avsevärt. Tre områden har ingen fullmakt alls att lyfta långfristiga lån.

Statsrådet kan ändra fullmakten att uppta lån om välfärdsområdets investering är nödvändig med tanke på serviceproduktionens kontinuitet eller för att trygga den service som förutsätts i lagstiftningen. Initiativ till ändring av fullmakten att uppta lån kan tas av välfärdsområdet självt eller av något av de ministerier som styr välfärdsområdena, varefter man tillsätter en beredningsgrupp för beredningen av ett ändringsbeslut.

Fullmakterna att uppta lån för 2023 har beräknats i enlighet med lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen. Beräkningen baserar sig på budget- och bokslutsuppgifterna från samkommunerna för sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten samt kalkylerna över välfärdsområdenas finansiering 2023. 

Från och med 2024 beräknas fullmakten att uppta lån utifrån uppgifterna om välfärdsområdenas ekonomi. Som värdet för årsbidraget används välfärdsområdets värde enligt budgeten för året före räkenskapsperioden, som kan korrigeras med hjälp av uppgifter om uppföljning av ekonomin. Därför kan fullmakten att uppta lån under de kommande åren avvika väsentligt från fullmakten för 2023.

I Nyland påverkar faktureringen mellan välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen i betydande grad hur fullmakterna att uppta lån kommer att utformas. 

Investeringsplanen beskriver investeringarna och finansieringen av dem

Välfärdsområdet ska varje år utarbeta en investeringsplan för de investeringar som påbörjas under de följande fyra räkenskapsperioderna efter nästa räkenskapsperiod och för avtal som motsvarar investeringar samt för finansieringen av dem. Investeringar kan finansieras med inkomstfinansiering, influtna penningmedel samt med långfristiga lån i enlighet med fullmakten att uppta lån. 

Fullmakten att uppta lån baserar sig på välfärdsområdets förmåga att sköta lånet, och den räknas ut som skillnaden mellan det maximala lånebeloppet och det beräknade lånebeloppet från ingången av året. Det maximala lånebeloppet fås genom att välfärdsområdets årsbidrag multipliceras med tio. Detta baserar sig på antagandet att välfärdsområdets genomsnittliga återstående betalningstid för lånen är tio år. 

Lån som lyfts för finansiering av investeringar beaktas alltid i beloppet för de kommande årens fullmakt att uppta lån. Dessa minskar således fullmakten att uppta lån för kommande år, och fullmakt som inte använts ökar den på motsvarande sätt. Fullmakten att uppta lån räknas dock på nytt varje år, eftersom välfärdsområdets förmåga att sköta sina lån kan förändras.

Mer information:
Ville-Veikko Ahonen, förändringsdirektör, tfn 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)gov.fi
Pasi Leppänen, finansråd, tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)gov.fi
Ville Salonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30388, ville.salonen(at)gov.fi
Jasper Saarinen, specialsakkunnig, tfn 02955 30213, jasper.saarinen(at)gov.fi

Välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens fullmakter att uppta lån för 2023

Välfärdsområde Fullmakt att uppta lån (euro
Vanda och Kervo välfärdsområde 206 555 700
Västra Nylands välfärdsområde 351 358 260
Östra Nylands välfärdsområde 74 911 164
Mellersta Nylands välfärdsområde 162 430 979
Egentliga Finlands välfärdsområde 469 996 787
Satakuntas välfärdsområde 301 825 081
Egentliga Tavastlands välfärdsområde 68 228 866
Birkalands välfärdsområde 337 931 712
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde 219 379 744
Kymmenedalens välfärdsområde 225 445 146
Södra Karelens välfärdsområde 153 874 564
Södra Savolax välfärdsområde 102 387 622
Norra Savolax välfärdsområde 38 198 317
Norra Karelens välfärdsområde 93 272 596
Mellersta Finlands välfärdsområde 0
Södra Österbottens välfärdsområde 241 339 385
Österbottens välfärdsområde 53 424 978
Mellersta Österbottens välfärdsområde 69 802 239
Norra Österbottens välfärdsområde 0
Kajanalands välfärdsområde 0
Lapplands välfärdsområde 169 860 092
HUS-sammanslutningen 288 857 852