Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kampen mot finansiering av terrorism effektiviseras

Finansministeriet
5.7.2016 16.20
Nyhet

EU-kommissionen föreslår att det ska inrättas ett centraliserat bank- och betalkontoregister. Förslaget ingår i ett lagstiftningspaket som syftar till att effektivisera kampen mot finansiering av terrorism.

Kommissionen lade den 5 juli fram ett förslag till ändring av penningtvättdirektivet. De viktigaste förslagen är:

  • inrättande av ett centraliserat bank- och betalkontoregister eller elektroniskt datasöksystem
  • åtstramning av bestämmelserna om elektroniska pengar
  • reglering av virtuella valutor
  • effektivisering av samarbetet mellan finansunderrättelseenheterna.

Myndigheternas rätt att få uppgifter om bankernas kundförhållanden förbättras

Avsikten är att centralkriminalpolisens finansunderrättelseenheter i de olika medlemsländerna i fortsättningen lättare ska få tillträde till elektroniska bank- och betalkontouppgifter i elektronisk form i och med att medlemsländerna tar i bruk ett centraliserat system. Senare kommer man eventuellt att ge ett nytt lagstiftningsförslag, som utvidgar rätten att få information även till andra myndigheter.

Finansunderrättelseenheterna kan få information om exempelvis i vilka banker enskilda personer eller bolag har ett kundförhållande.

För närvarande finns det inte något centraliserat register eller informationssökningssystem i Finland. Inrättandet av ett system medför kostnader för både myndigheterna och hela sektorn.

Villkoren för beviljande av anonyma elektroniska pengar stramas åt

Kommissionen föreslår nya begränsningar för anonyma och förbetalda elektroniska betalningsinstrument som prepaidkort. Enligt förslaget ska försäljaren oftare än hittills t.ex. identifiera den som köper ett betalningsinstrument. Framöver ska det inte vara möjligt att använda anonyma elektroniska pengar på internet.

I den gällande lagstiftningen finns det undantag om förfarandet om kundkontroll i anslutning till beviljande av ett elektroniskt betalningsinstrument. Undantagen gäller situationer där ett elektroniskt betalningsinstrument inte kan laddas på nytt och på instrumentet lagras elektroniska pengar till ett belopp av högst 250 euro. Kommissionen föreslår en ny gräns på 150 euro.

Överlåtelsetjänsterna i samband med virtuella valutor ska regleras

Kommissionen föreslår även att de som tillhandahåller virtuella valutor eller kryptovalutor, som Bitcoin, överlåtelsetjänster och digitala plånbokstjänster ska omfattas av regleringen av bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Den mest betydande förändringen är att de som tillhandahåller överlåtelsetjänster för virtuell valuta och digitala plånbokstjänster ska identifiera kunden och följa kundförhållandet samt underrätta finansunderrättelseenheterna om misstänkta transaktioner. Populariteten hos vissa virtuella valutor har baserat sig på användarnas anonymitet, och därför har de varit populära bland brottslingar.

Finland har ingen lagstiftning om virtuella valutor, överlåtelsetjänster i samband med sådana eller tillhandahållare av plånbokstjänster.

Tillgången till information om ägare och huvudmän i företag förbättras

Det s.k. fjärde penningtvättdirektivet, som håller på att införas nationellt i medlemsstaterna, innehåller bestämmelser om registrering av företags ägare och verkliga huvudmän.

Kommissionen föreslår att allmänheten ska få mer omfattande tillgång till de uppgifter om ägare och huvudmän som registreras. Dessutom föreslås det att kopplingen mellan de nationella registren ska förbättras, vilket innebär förbättrad tillgång till information för både myndigheterna och allmänheten i hela unionen.

I Finland har genomförandet av det fjärde penningtvättdirektivet ännu inte slutförts. Regeringens proposition torde lämnas till riksdagen hösten 2016.

Myndighetssamarbetet effektiviseras

Genom kommissionens förslag får finansunderrättelseenheterna utvidgad tillgång till information. I Finland fick centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen i fjol inemot 40 000 anmälningar om misstänkta transaktioner. Penningtvätt är ofta förknippad med överföring av medel från en stat till en annan, och därför är det särskilt viktigt att myndighetssamarbetet och informationsutbytet fungerar väl.

Behandlingen av förslaget i rådet inleds

EU:s finansministrar har för avsikt att diskutera förslaget vid Ecofinmötet den 12 juli. Medlemsstaternas förhandlingar om kommissionens förslag inleds i början av juli. Riksdagen behandlar förslaget i början av höstsessionen.

Kommissionens pressmeddelande 

Mer information:

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi