Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Föreslagna ändringarna av statstjänstemannalagen och säkerhetsutredningslagen till riksdagen

Finansministeriet
8.6.2017 13.28
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att man i samband med utnämnandet av en person till en statlig tjänst vid utnämningsprövningen säkerställer att den som föreslås bli vald är oförvitlig och att denne inte har sådana bindningar som kunde äventyra skötseln av tjänsteuppgifterna på behörigt sätt. Personers bindningar utomlands ska kunna utredas utförligare än i dagsläget i syfte att säkerställa deras pålitlighet och möjligheter att sköta sina tjänsteuppgifter oavhängigt och fritt från påtryckningar.

Ändringar föreslås till statstjänstemannalagen och säkerhetsutredningslagen, och de har ett samband med regeringsprogrammet för Juha Sipiläs regering, enligt vilket regeringen kommer att precisera lagstiftningen som gäller dubbelt medborgarskap. Då frågan bereddes beslutade man att behandla säkerhetsfrågor som har ett samband med bindningar utomlands på ett allmännare plan, i stället för att föreskriva om tjänsteförbud mot dubbelmedborgare i fråga om vissa tjänster som kräver finskt medborgarskap. Lagändringarna avses träda i kraft vid ingången av 2018.

Syftet med propositionen är att effektivisera skyddet av centrala nationella intressen

Finskt medborgarskap förutsätts för närvarande för tjänsterna inom statsrådets och dess förvaltnings högsta ledning och likaså för tjänster som innebär betydande utövning av offentlig makt eller som har betydelse för den allmänna säkerheten. Kravet på finskt medborgarskap uppfylls också då en person dessutom är medborgare i en eller flera andra stater än i Finland.

Kravet på medborgarskap föreslås bli utvidgat så att finskt medborgarskap är en förutsättning också när det gäller sådana i lagen angivna tjänster där innehavaren får tillgång till sekretessbelagd och säkerhetsklassificerad information som, om den används, lämnas ut eller annars behandlas på ett orättmätigt sätt, kan äventyra centrala allmänna intressen.

Efter ändringen förutsätts finskt medborgarskap för cirka 23 500 tjänster och uppdrag. Jämfört med den gällande statstjänstemannalagen kommer antalet tjänster och uppdrag som hör till denna kategori att öka med cirka 250. Som exempel kan nämnas bland annat uppgifter som omfattar att sköta beredskaps- och förberedelseuppgifter, att hantera klassificerade handlingar på skyddsnivå I eller II samt uppgifter som på ett väsentligt sätt påverkar informations- och cybersäkerheten.

Säkerhetsmyndigheterna föreslås få mera omfattande utredningsbefogenheter

Säkerhetsutredningslagen föreslås bli ändrad så att en utredning av utländska bindningar blir ett normalt element i en omfattande säkerhetsutredning av person. Utländska bindningar ska kunna utredas även i andra i lagen angivna fall. Förslagen innebär att de behöriga myndigheterna, vid tillsättning av alla tjänster som är betydelsefulla för statens säkerhet och för skyddet av övriga nationella intressen, kan utreda en persons utländska bindningar och bedöma de risker som är förenade med dem.

Behöriga myndigheter i fråga om säkerhetsutredningar är de centrala säkerhetsmyndigheterna,Skyddspolisen och Huvudstaben för deras del som söker anställning hos Försvarsmakten.

Det föreslås även att lagen om Försvarshögskolans bestämmelser om kriterierna för antagning av studeranden ändras så att endast personer som uppfyller kraven på oavhängighet och pålitlighet kan antas för studier som leder till en officerstjänst. Motsvarande ändringar ska även göras till lagen on polisyrkeshögskolan och lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning som innehåller bestämmelser om gränsbevakarutbildningen. Regeringspropositionen var på remiss i februari. De föreslagna ändringarna understöddes i regel.

Staten har 65 887 anställda i tjänsteförhållande och 7 097 anställda i arbetsavtalsförhållande (december 2026).

Ändringen av satstjänstemannalagen i fråga om dubbelt medborgarskap på remiss (pressmeddelande 17.2.2017)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 och 8 c § i statstjänstemannalagen
och säkerhetsutredningslagen

Ytterligare information:

Kirsi Äijälä, regeringsråd, tfn 02955 30172, kirsi.aijala(at)vm.fi
Anna Gau, arbetsmarknadsjurist, tfn 02955 30321, anna.gau (at)vm.fi
Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör, tfn 02951 50280, tuula.majuri(at)om.fi (säkerhetsutredningslagen)

Anu Vehviläinen Finansministeriet Förvaltningspolitiken Staten som arbetsgivare