Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet fattade ett principbeslut om styrningen, administreringen och utvecklingen av landskapens informationssystem

finansministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2017 12.56 | Publicerad på svenska 29.6.2017 kl. 14.12
Pressmeddelande

Statsrådet fastslog den 28 juni hur landskapens informationssystem ska styras, administreras och utvecklas. Målet med principbeslutet är att säkerställa att denna betydande uppgift genomförs på ett lyckat sätt.

Genom principbeslutet förstärks de statliga myndigheternas styrningsfunktioner på ministerienivå och vid de centrala ämbetsverken och samtidigt inrättas en ny styrningsfunktion inom ramen för landskapens ekonomiska och funktionella styrning.

Finansministeriet ansvarar för styrningen och utvecklingen av dataadministrationen och informationspolitiken inom den offentliga förvaltningen. Finansministeriet har hand om statsrådets gemensamma styrningsfunktion och sköter styrningen av digitaliseringen och dataadministrationen på landskapsnivå och de investeringar som hänger samman med dessa.

De informationssystem och den informationspolitik som främjar social- och hälsovård samt hälsa och välfärd utgör en väsentlig del av landskapens övergripande dataadministration och digitalisering och av medborgartjänsterna. Social- och hälsovårdsministeriet bereder de ärenden som gäller social- och hälsovård. Dessutom genomför och utvärderar social- och hälsovårdsministeriet policyn när det gäller branschrelaterade informationssystem, informationspolitik och dataadministration inom social- och hälsovården i landskapen. Ministeriet svarar också för styrningen av Folkpensionsanstaltens och Institutet för hälsa och välfärds informationspolitik.

Vart och ett av ministerierna deltar inom det egna verksamhetsområdet i beredningen av åtgärdsförslag och i uppföljningen och utvärderingen av lösningarna inom verksamhetsområdet, i synnerhet när det gäller branschberoende IKT-lösningar.

Landskapen ansvarar för tjänsterna på landskapsnivå

I överensstämmelse med riktlinjerna i principbeslutet svarar landskapen på sin förvaltningsnivå för tjänster, organisering av verksamheten och utvecklingen av tekniska lösningar som stöder informations- och kommunikationstekniken. Informationssystemen och lösningarna ska ge invånare och serviceanvändare en plattform som fungerar på bästa möjliga sätt, utvecklas fortlöpande och är lätt att använda.

Landskapens gemensamma IKT-servicecenter svarar för projekt inom grundläggande informationsteknik och gemensamma informationssystemtjänster och för anskaffningar av dessa liksom även för utveckling till stöd för dessa.

Utvecklingsbolaget Sotedigi svarar på nationell nivå för genomförandet av de projekt som ansluter sig till de nya digitala lösningarna inom social- och hälsovårdsområdet, för anskaffningar av dessa samt för anslutande stödprojekt.

Ansvarsfördelningen mellan Folkpensionsanstalten, Institutet för hälsa och välfärd och Befolkningsregistercentralen fastställdes

I utkastet till principbeslut fastställs också ansvarsfördelningen mellan Folkpensionsanstalten, Institutet för hälsa och välfärd och Befolkningsregistercentralen. Folkpensionsanstalten producerar i enlighet med samverkanspolicyn de obligatoriska system som det enligt lagstiftningen har till uppgift att producera. Institutet för hälsa och välfärd sköter den informationsproduktion och den utvärdering av landskapens social- och hälsovårdstjänster som enligt lag föreskrivs för institutet. Dessutom förvaltar institutet de register som ålagts det och svarar i synnerhet för de praktiska datastrukturerna för informationsinnehållet i social- och hälsovårdsuppgifterna och styrningen av datastrukturerna. Befolkningsregistercentralen tillhandahåller de aktörer som omfattas av valfriheten identifikationstjänster och andra stödtjänster för elektronisk kommunikation. 

Härnäst kommer de eventuella ändringar i lagstiftningen som dessa riktlinjer kräver att beredas och föredras. Det viktigaste och mest brådskande åtgärden när det gäller genomförandet är att etablera en för landskapen gemensam integrationsplattform för informationen och att säkra de övriga förutsättningarna för integreringen.

Ytterligare information:
Tomi Hytönen, budgetråd, 0295 530 279, [email protected] 

Kommunärenden Offentliga förvaltningens ICT aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto sote-uudistus