Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Ålands ekonomi stärks

Finansministeriet
19.3.2020 13.39
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en utökning av beloppet av de medel som överförs till Åland.

Riksdagen godkände i december 2019 regeringens proposition med förslag till ändring av självstyrelselagen för Åland och förutsatte samtidigt att regeringen lämnar en proposition med förslag till ändring av avräkningsgrunden för Ålands ekonomi från 0,45 procent till 0,47 procent från ingången av 2021.

Avsikten med propositionen är att bevara den ekonomiska nivån för de medel som överförs till Åland på den nivå som avses i den regeringsproposition som lämnades i februari 2019. Det faktum att landskaps- och social- och hälsovårdsreformen inte genomfördes under förra valperioden förändrade propositionens ekonomiska konsekvenser.

Utgifterna i statsbudgeten kommer att öka uppskattningsvis med ca 14,4 miljoner euro på 2021 års nivå jämfört med ett läge där ändringarna i fråga inte görs. Ungefär 8 miljoner euro av ökningen beror på att avräkningsgrunden höjs från 0,45 procent till 0,47 procent.

Avräkningsgrunden är ett relationstal som multiplicerar vissa inkomstposter enligt statens bokslut, varvid man får det sammanlagda beloppet av den avräkningsavgift som betalas till Åland.

Skattskyldiga i landskapet Åland betalar skatt till staten på samma grunder som skattskyldiga i andra delar av landet. Statliga budgetmedel överförs till landskapet Åland för finansiering av de utgifter som hänför sig till självstyrelsen. Överföringarna sker enligt självstyrelselagen huvudsakligen genom avräkning, skattegottgörelse och extra anslag.

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2021, dvs. samtidigt som lagen om ändring av självstyrelselagen för Åland träder i kraft.

Regeringspropositionerna publiceras på Beslutssidan (på finska).

Ytterligare information:

Petri Syrjänen, budgetråd, tfn 029 5530 065, petri.syrjanen(at)vm.fi