Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Informationshanteringsnämnden
En ny informationshanteringsnämnd har tillsatts för att främja utvecklandet av informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen

Finansministeriet
27.1.2020 14.34
Pressmeddelande
Informationshanteringsnämnden.

Informationshanteringsnämnden för den offentliga förvaltningen är en myndighet som grundar sig på sektorsövergripande sakkunnigsamarbete och som är verksam vid finansministeriet. Nämnden har som uppgift att främja genomförandet av kraven i informationshanteringslagen.

Medlemmarna i informationshanteringsnämnden som främjar genomförandet av kraven i informationshanteringslagen har utnämnts. Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen trädde i kraft vid ingången av året och i lagen föreskrivs om en ny myndighet: informationshanteringsnämnden för den offentliga förvaltningen.

Statsrådet tillsatte den 23 januari 2020 en informationshanteringsnämnd för en fyraårsperiod 1.2.2020-31.1.2024. Finansministeriet förordnade ett sekretariat för informationshanteringsnämnden för nämndens mandatperiod.

Lagen om informationshantering främjar harmonisering av informationshanteringen, interoperabilitet mellan informationssystem och datalager, informationssäkerhet och digitalisering i myndigheternas verksamhet.

Informationshanteringsnämnden är en självständig myndighet som koncentrerar sig på att främja genomförandet av kraven och förfarandena i informationshanteringslagen genom sakkunnigarbete. Informationshanteringsnämnden har också till uppgift att till vissa delar övervaka att kraven i informationshanteringslagen uppfylls i samband med sitt utvärderingsuppdrag. Arbetet för att främja målen i informationshanteringslagen utförs av sektioner som tillsätts av nämnden.

I informationshanteringsnämndens sammansättning ingår utöver ordföranden och vice ordföranden sju medlemmar. Nämnden har sakkunniga inom datasäkerhet, interoperabilitet, informationshantering och statistikföring. Informationsdirektör Irja Peltonen från finansministeriet är ordförande för nämnden.

"Jag hoppas och förväntar mig att nämnden hittar lösningar som stöder användning av information och informationssäkerhet inom hela den offentliga förvaltningen och därigenom stöder effektiviteten. Möjligheterna finns, eftersom nämnden för samman olika delområden inom informationshanteringen och aktörerna inom den offentliga förvaltningen", kommenterar Peltonen.

Konsultativa tjänstemannen Päivi Tommila från arbets- och näringsministeriet är vice ordförande för nämnden. De övriga medlemmarna är ledande sakkunnig Minna Romppanen från Lantmäteriverket, utvecklingschef Leena Storgårds från Statistikcentralen, ärendehanteringsdirektör Janne Mykrä från Huvudstaben, IKT-arkitekt Markus Virolainen från Skatteförvaltningen, ärendehanteringschef Sanna-Leena från Uleåborgs stad, utvecklingschef Jaakko Ståhlberg från Åbo stad och informationssäkerhetschef Matti Parviainen från Esbo stad.

Informationshanteringsnämndens sekretariat har sju tjänstemän från finansministeriet, av vilka konsultativa tjänstemannen Tomi Voutilainen har förordnats till generalsekreterare.

Sekretariatet leder beredningen av ärenden som ska behandlas av nämnden bl.a. i nämndens sektioner och svarar för nämndens kommunikation.

"Grunden för informationshanteringsnämndens arbete lades redan i fjol. Nämndens arbete börjar därför bli synligt redan i början av våren. Nämnden har mycket att göra när det gäller att stödja verkställigheten av den nya lagen. Arbetet fokuserar på sektioner som tillsatts av nämnden. Vi hoppas att experterna inom den offentliga förvaltningen deltar aktivt. Information hur man kan delta i sektionernas arbete kommer att finnas på nämndens webbplats i februari", berättar informationshanteringsnämndens generalsekreterare Tomi Voutilainen.

Informationshanteringsnämndens konstituerande möte hålls i februari.

Nämnden informerar om sin verksamhet på sin webbplats på adressen www.vm.fi/informationshanteringsnamnden.

Ytterligare information:

Tomi Voutilainen, generalsekreterare för informationshanteringsnämnden för den offentliga förvaltningen, tfn 02955 30453, tomi.voutilainen(at)vm.fi
Irja Peltonen, ordförande för informationshanteringsnämnden för den offentliga förvaltningen, tfn 02955 30138, irja.peltonen(at)vm.fi