Hoppa till innehåll
Media

Finland rapporterar till EU om social- och hälsovårdsreformen, förnyandet av arbetsmarknaden och utökandet av konkurrensen

finansministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2017 11.22
Pressmeddelande

Regeringen har rapporterat till EU om Finlands strukturella reformer. Reformerna motsvarar EU-rådets landsspecifika rekommendationer, som gäller bl.a. förnyandet av arbetsmarknaden och främjandet av konkurrensen.

Rådet (ekonomiska och finansiella frågor) ger årligen alla medlemsländer rekommendationer, med vilka man eftersträvar att styra det nationella ekonomisk-politiska beslutsfattandet. Medlemmarna rapporterar om sina åtgärder till EU genom att sända in ett stabilitetsprogram och ett nationellt reformprogram.

Regeringen antog Finlands nationella reformprogram torsdagen den 27 april. Regeringen rapporterade om den offentliga ekonomin i stabilitetsprogrammet, som offentliggjordes den 28 april som en del av planen för de offentliga finanserna.

Arbetskraftsservicen har effektiverats, transportmarknaden öppnas

I sitt Europa 2020 -program tar regeringen upp bl.a. följande:

  • Beredningen av social- och hälsovårdsreformen framskrider enligt planerna.
  • Gallringen bland den offentliga sektorns uppgifter och förpliktelser har visat sig vara svårare än väntat, men arbetet fortgår.
  • Regeringen har strävat efter att förstärka Finlands konkurrenskraft bl.a. genom ett konkurrenskraftsavtal och ändringar i arbetslagstiftningen. En del av dessa åtgärder pågår ännu.
  • Regeringen har också förnyat arbetsmarknaden genom att ändra utkomstskyddet för arbetslösa och effektivera arbetskraftsservicen. I synnerhet möjligheterna till sysselsättning för unga och integrering av invandrare har främjats.
  • Konkurrensen har regeringen främjat t.ex. genom att avreglera detaljhandeln och öppna transportmarknaden.

EU-kommissionen offentliggör i maj sitt förslag till landsspecifika rekommendationer för nästa period på 12–18 månader. Samtidigt bedömer kommissionen hur stabilitets- och tillväxtpakten har följts. Den dialog som ska föras med kommissionen är en del av den europeiska planeringsterminen.

Målen för sysselsättningen och klimatåtgärderna

Rekommendationerna och det nationella reformprogrammet sammanhänger med den tillväxt- och sysselsättningsstrategi som EU antog år 2010. I strategin fastställs också EU:s mål för sysselsättning, forsknings- och utvecklingsutgifter, klimatåtgärder, utbildning och fattigdomsbekämpning.

Varje medlemsstat fastställer motsvarande nationella mål. I sitt Europa 2020 -program tar regeringen upp vilka åtgärder den har vidtagit för att nå dessa mål.

Intressegrupper görs delaktiga

I det nationella reformprogrammet anför regeringen att intressegruppers sakkunskap i dagens läge utnyttjas vidsträckt när betydande reformer bereds. På detta sätt har man gjort vid beredningen av t.ex. social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen samt av regleringen av handelsbranschen och av reformeringen av trafiksystemet. Utökandet av delaktigheten svarar mot de önskemål som har framförts om att intressegrupper ska tas med redan på ett tidigt stadium.


Finlands nationella reformprogram, våren 2017

Plan för den offentliga finanserna 2018-2021

Europa 2020 -strategin (kommissionens webbplats, på engelska)
Rekommendationerna till Finland i sin helhet (EU:s webbplats)
Europeiska planeringsterminen (rådets webbplats)

Mera information:

Jenni Pääkkönen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30804, jenni.paakkonen(at)vm.fi

Finansråd Marketta Henriksson, tfn 02955 30441, marketta.henriksson(at)vm.fi