Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Hallituksen esitys
Sitra-lakia päivitetään

Valtiovarainministeriö
18.10.2018 13.33
Tiedote

Hallitus esittää Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta (Sitra) annetun lain päivittämistä.

Esityksessä ehdotetaan Sitran hallintoelimille ja henkilöstölle säädettäväksi rikosoikeudellinen virkavastuu. Eduskunta käsittelee tänä syksynä myös hallituksen esityksen laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Kyseinen lakiehdotus laajentaisi valitusoikeuden koskemaan myös Sitran tekemiä päätöksiä. Tämän vuoksi Sitra-lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännös muutoksenhakukiellosta Sitran hanke- ja yritysrahoitusta koskevista päätöksistä. Sitran päätöksiin ei voi nykyisellään hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Sitra ei kuulu hallintolainkäyttölain soveltamisalasäännöksissä määriteltyihin organisaatioihin, eikä valitusoikeudesta Sitran hallintopäätöksiin ole säädetty myöskään erityislainsäädännössä. Ehdotettu muutoksenhakukielto Sitran hanke- ja yritysrahoituspäätöksistä ei siis muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa.

Lakiin lisätään myös informatiivinen säännös hallinnon yleislakien noudattamisesta. Lakiin sisältyvät useat viittaukset muihin lakeihin ajantasaistetaan.

Sitra on eduskunnan vastattavana oleva rahasto. Sitra edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta. Muutoksenhakukieltopykälä (lain 18 §) on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Hallituksen esitys julkaistaan Päätökset-sivulla.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari, puh. 02955 30418, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Valtiovarainministeriö