Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Lagen om Sitra uppdateras

Finansministeriet
18.10.2018 13.33
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra) uppdateras.

I propositionen föreslås det bestämmelser om straffrättsligt tjänsteansvar för Sitras förvaltningsorgan och personal. Riksdagen behandlar i höst även regeringens proposition till riksdagen med förslag till en lag om rättegång i förvaltningsärenden. Lagförslaget i fråga skulle utvidga besvärsrätten till att omfatta även Sitras beslut. Därför föreslås det att det till lagen om Sitra fogas en bestämmelse om besvärsförbud i fråga om Sitras beslut om finansiering av projekt och företag. För närvarande får Sitras beslut inte överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Sitra hör inte till de organisationer som definieras i bestämmelserna om tillämpningsområdet för förvaltningsprocesslagen, och det finns inte heller i speciallagstiftningen några bestämmelser om rätt att överklaga Sitras förvaltningsbeslut. Det föreslagna besvärsförbudet i fråga om Sitras beslut om finansiering av projekt och företag skulle således inte ändra på det gällande rättsläget.

Till lagen fogas också en informativ bestämmelse om tillämpning av de allmänna förvaltningslagarna. De hänvisningar till andra lagar som finns i lagen ska preciseras så att de motsvarar den gällande lagstiftningen.

Sitra är en fond som står under riksdagens garanti. Sitra främjar en stabil och balanserad utveckling i Finland, en kvantitativ och kvalitativ tillväxt i ekonomin samt internationell konkurrensförmåga och internationellt samarbete.

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2019. Paragrafen om ändringssökande (18 §) avses dock träda i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet.

Regeringens proposition publiceras på beslutssidan.

Ytterligare information:

Jarmo Huotari, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30418, [email protected]

Finansministeriet Förvaltningspolitiken